“เหตุฉะนั้นก่อนสิ่งอื่นใด ข้าพเจ้าขอร้องท่านทั้งหลายให้วิงวอนอธิษฐานทูลขอและขอบพระคุณเพื่อคนทั้งปวง เพื่อกษัตริย์ทั้งหลายและคนทั้งปวงที่มีตำแหน่งสูง—(1ทธ.2:1-2)

เปืนน้ำพระทัยพระเจ้าที่ให้คริสตจ์กรได้อธิษฐานต่อพระเจ้า ขอพระองค์ประทานพระพรแก่กษัตริย์และผู้มีอำนาจในการปกครองดูแลบ้านเมือง เพราะความสงบสุขและความมั่นคงของบ้านเมืองเป็นองค์ประกอบที่สำคัญต่อการดำเนินชีวิตและการปรนนิบัติรับใช้พระเจ้าอย่างสงบสุขของคริสตจักร ถ้าบ้านเมืองวุ่นวายเต็มไปด้วยความขัดแย้ง ก็จะส่งผลกระทบต่อการดำเนินชีวิตของพี่น้องคริสเตียน

ดังนั้นจึงเป็นหน้าที่ของผู้เชื่อทั้งหลายที่จะต้องมีความรับผิดชอบในการอธิษฐานวิงวอนต่อพระเจ้าเผื่อผู้ที่มีส่วนอย่างมากในการรักษาสภาพโดยรวมของบ้านเมือง ให้บุคคลเหล่านี้มีสติปัญญาในการทำนุบำรุงบ้านเมืองให้มีความสงบสุขและความมั่นคง โดยเฉพาะในช่วงเวลานี้ที่มีการเปลี่ยนถ่ายอำนาจการบริหารจากรัฐบาลเดิมไปสู่รัฐบาลใหม่ที่มาจากการเลือกตั้ง อาจมีความแตกแยก ความวุ่นวายและความรุนแรงเกิดขึ้นได้

จำเป็นที่คริสตจักรต้องขะมักเขมันในการอธิษฐานเผื่อผู้มีตำแหน่งสูงทุกคน ให้ได้รับสติปัญญาและความกล้าหาญจากพระเจ้าในการประดับประคองบ้านเมืองให้เดินไปข้างหน้าได้ อย่ามองข้ามพลังของการอธิษฐานวิงวอน เพราะพระเจ้าของเราเป็นพระเจ้าที่ทรงฟังและตอบคำอธิษฐานของธรรมิกชนขณะนี้ประเทศไทยต้องการความสามัคคีต้องการน้ำใจของการเสียสละผลประโยชน์ส่วนตนและพวกพ้องเพื่อเห็นแก่ผลประโยชน์ส่วนรวมของสังคมและประเทศชาติ ขอให้พี่น้องคริสเตียนไทยยืนหยัดในการอริษฐานวิงวอนอย่างไม่ย่อท้อ