การฝึกตนในทางของพระเจ้ามีกิจกรรมหนึ่งที่สำคัญที่ต้องทำเสมอทุกวันคือการใคร่ครวญภาวนาพระคำของพระเจ้า ดังที่โยชูวาได้รับคำกำชับจากพระเจ้า “อย่าให้หนังสือธรรมบัญญัตินี้ห่างจากปากของเจ้า แต่จงตรึกตรองตามนั้นทั้งกลางวันและกลางคืน เพื่อเจ้าจะได้ระวังที่จะทำตามข้อความทุกประการที่เขียนไว้นั้น แล้วเจ้าจะมีความเจริญและประสบความสำเร็จ”(ยชว.1:8)

การกล่าวพระคำพระเจ้าและตรึกตรองไปด้วยทำให้พระคำฝังอยู่ในความทรงจำ การทำซ้ำๆทุกวันเป็นการตอกย้ำไม่ให้ลืม เพราะแต่ละวันเราพบสถานะการณ์มากมายที่ประดังเข้ามา ถ้าไม่มีการทบทวนพระสัญญาและพระคำของพระเจ้าก็อาจจะทำให้ลืมไปได้ สิ่งที่จะต้องประกอบการตรึกตรองพระคำพระเจ้าคือการทำตามพระคำนั่นเองเพราะว่าพระคำพระเจ้าไม่ใช่ตำราที่ใช้ศึกษาให้เกิดความรู้เท่านั้น แต่เป็นคำสอนที่ต้องการให้นำไปปฏิบัติ พระเจ้ากำชับให้โยชูวาภาวนาตรึกตรองพระคำอย่างต่อเนื่องเพื่อจะได้ระมัดระวังในการทำตามข้อความในคำสั่งของพระเจ้าอย่างครบถ้วน ไม่ขาดตกบกพร่อง ไม่เกินไปและไม่บิดเบือนด้วย เพราะการเดินในทางพระเจ้าก็คือการเชื่อฟังพระคำพระเจ้า ลงมือปฏิบัติตามพระคำ

การตรึกตรองพระคำเป็นก้าวแรกที่จะนำไปสู่ก้าวต่อไปคือการทำตามพระคำพระเจ้า พระคำที่เข้าไปในใจของผู้เชื่อผ่านทางการตรึกตรองภาวนาจะมีอิทธิพลชำระและเปลี่ยนความคิดและค่านิยมของผู้นั้น ส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมตามมา ดังนั้นคนที่ตรึกตรองพระคำทุกวันจะมีแนวโน้มในการเชื่อฟังพระคำได้มากขึ้น ความเจริญและผลสำเร็จที่ดีก็จะเกิดขึ้น