สาส์นศบ.(28เมย.)
อาหารการกินมีอิทธิพลอย่างมากต่อสุขภาพร่างกายและน้ำหนักตัวของแต่ละคนจนมีคำกล่าวว่า “คุณเป็นอย่างที่คุณกิน”ในทำนองเดียวกันสุขภาพด้านจิตใจจะเป็นอย่างไรก็ขึ้นอยู่กับความคิดและอารมณ์ที่อยู่ในใจของแต่ละคน ถ้าคิดดีและมีอารมณ์ดี สุขภาพจิตก็จะดีตามเราไม่อาจจะปฏิเสธความจริงว่าสิ่งแวดล้อมของสังคมในปัจจุบันที่เต็มด้วยเรื่องราวต่างๆมากมายที่เป็นปัญหา สามารถทำให้คนในสังคมเกิดความเครียดความวิตกกังวลและความท้อแท้ใจได้ง่ายแต่ก็ต้องไม่ลืมว่ามนุษย์มีเสรีภาพในการเลือกที่จะคิดเลือกที่จะมองในมุมบวกหรือลบก็ได้

เราจึงเห็นบางคนอยู่ท่ามกลางปัญหาสิ่งแวดล้อมที่แย่แต่ก็สามารถก้าวสู่ความสำเร็จได้ขณะที่บางคนอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่สุขสบายและดีพร้อม แต่ก็พบความล้มเหลวในชีวิตไม่ว่าอดีตของแต่ละคนจะเป็นอย่างไร เมื่อได้มารับชีวิตในพระคริสต์แล้วการเปลี่ยนแปลงที่ยิ่งใหญ่ได้เกิดขึ้นในจิตวิญญาณแล้วส่วนที่จะต้องได้รับการเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่องคือด้านจิตใจ“อย่าลอกเลียนแบบอย่างคนในยุคนี้ แต่จงรับการเปลี่ยนแปลงจิตใจแล้วอุปนิสัยของท่านจึงจะเปลี่ยนใหม่- – -“(รม.12:2)

เครื่องมือที่ทรงอานุภาพในการเปลี่ยนแปลงจิตใจคือพระวจนะของพระเจ้าแต่จะออกฤทธิ์ก็ต่อเมื่อเข้าไปอยู่ในใจของเราเริ่มต้นต้องอยู่ในปากก่อนแล้วก็จะเข้าไปในใจ จากนั้นก็ออกมาเป็นการประพฤติ“แต่ถ้อยคำนั้นอยู่ใกล้ท่านมาก อยู่ในปากของท่าน และอยู่ในใจของท่านฉะนั้นท่านจึงทำตามได้”(ฉธบ.30:14)จงให้พระคำอยู่ในปากของท่านด้วยการท่องให้ตัวเองได้ยินทุกๆวันแล้วความคิดที่ดีอารมณ์ที่ดีจะทำให้ท่านมีสุขภาพจิตที่ดีทุกวัน