สาส์นศบ.(14เมย.)
ในช่วงสงกรานต์ นอกจากจะเป็นวันขึ้นปีใหม่ของคนไทยแล้ว ยังเป็นวันครอบครัวและวันผู้สูงอายุด้วย เพราะสังคมไทยเห็นความสำคัญของครอบครัวและผู้สูงวัย จึงได้กำหนดวันเหล่านี้ขึ้น เพื่อให้ผู้คนได้ตระหนักถึงความสำคัญ ปัจจุบันนี้สังคมไทยได้กลายเป็นสังคมของผู้สูงวัย เพราะมีจำนวนประชากรที่เป็นผู้สูงวัยเพิ่มจำนวนขึ้นอย่างรวดเร็ว การเป็นผู้สูงวัยนั้น ถ้าดำเนินชีวิตได้ดีงาม ก็จะเป็นที่เคารพนับถือของลูกหลาน และเป็นที่ปรึกษาที่ดีให้กับลูกหลานได้ แต่ถ้าดำเนินชีวิตที่ผิดพลาด ผู้สูงวัยจะรู้สึกล้มเหลวและถูกทอดทิ้ง

ความเหงาเป็นศัตรูสำคัญของผู้สูงวัย จำเป็นอย่างยิ่งที่ผู้สูงวัยจะต้องดูแลสุขภาพจิตของตนเอง และสุขภาพร่างกายด้วย การมีความเชื่อในพระเจ้า ทำให้มีความหวังใจอยู่เสมอ และการที่รู้ว่า พระเจ้าได้ทรงจัดเตรียมความรอดเข้าสู่แผ่นดินสวรรค์ให้กับทุกคนที่เชื่อวางใจในพระเยซูคริสต์ ทำให้ผู้สูงวัยที่เป็นคริสเตียนมีกำลังใจในการดำเนินชีวิต แม้ว่าจะเกษียณจากงานประจำแล้วก็ตาม ผู้สูงวัยก็ยังสามารถทำตัวให้เป็นประโยชน์ได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการมีเวลาที่จะอธิษฐาน เผื่อคริสตจักรและลูกหลาน ให้ดำเนินชีวิตในทางแห่งความเชื่อ การฝึกตนในทางของพระเจ้ายังคงมีประโยชน์สำหรับผู้สูงวัย เพราะจะทำให้มีสุขภาพจิตที่ดี มีสันติสุขในพระเจ้า และสามารถดำเนินชีวิตที่เป็นแบบอย่างที่ดีให้กับลูกหลาน

ขอพระเจ้าอวยพรผู้สูงวัยทุกท่าน ให้มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง และมีสุขภาพจิตที่ดี เพื่อเป็นกำลังใจให้กับลูกหลานในการดำเนินชีวิต ฟันฝ่าอุปสรรคปัญหาต่างๆไปสู่ความสำเร็จ และมีชีวิตที่เกิดผล เพื่อถวายเกียรติแด่พระเจ้า