คริสตจักรที่ก่อตั้งใหม่จะตระหนักถึงภารกิจที่สำคัญยิ่งของคริสตจักรอย่างชัดเจนคือการประกาศข่าวประเสริฐ การนำคนเข้าสู่พระกายของพระคริสต์โดยเป็นสมาชิกของคริสตจักร ความจดจ่อของผู้นำจะทุ่มเทในเรื่องการนำคนภายนอกมาสู่ความรอดในพระเยซูคริสต์ “ทั้งสิ้นนี้เกิดมาจากพระเจ้าผู้ทรงให้เราคืนดีกันกับพระองค์ทางพระเยซูคริสต์ และทรงโปรดประทานให้เรามีพันธกิจเรื่องการคืนดีกัน”(2คร.5:18)

ความชัดเจนในเรื่องนี้ขับเคลื่อนให้คริสตจักรเดินหน้าในการประกาศเป็นพยานเพื่อพระคริสต์ ภาระใจต่อคนที่หลงหายอยู่ในจิตใจของคนส่วนใหญ่ในคริสตจักร มีการชักชวนคนใหม่ๆมาร่วมประชุมทุกสัปดาห์ ความคาดหวังที่จะเห็นคนใหม่ๆรับเชื่อพระเยซูคริสต์อยู่ในใจของทุกคน แต่เมื่อเวลาผ่านไปหลายปีความจดจ่อทุ่มเทในการประกาศนำคนมาเขื่อพระเยซูก็ลดน้อยลง ภาระใจในการชวนคนใหม่ๆมาร่วมประชุมก็เลือนหายไป ทุกคนในคริสตจักรก็จดจ่อที่จะสามัคคีธรรมกันเองในระหว่างสมาชิกด้วยกัน ปรากฏการณ์แบบนี้ได้เกิดขึ้นในหลายคริสตจักรที่ก่อตั้งมานานแล้ว

คริสตจักรใจสมานได้ก่อตั้งเมื่อปี1972 นับถึงปีนี้มีอายุ47ปี นับเป็นคริสตจักรเก่าแก่แห่งหนึ่ง สิ่งที่ต้องระวังคือการสูญเสียความจดจ่อและภาระใจในการนำคนมาเชื่อในพระเยซูคริสต์ ทุกคนในคริสตจักรต้องไม่ลืมวัตถุสำคัญในการก่อตั้งคริสตจักรนั่นก็คือการประกาศนำคนที่หลงหายมาหาพระเยซูคริสต์ บางทีพวกเราอาจจะมีงานรับใช้มากมายในคริสตจักร มีกิจกรรมดีๆหลายอย่างที่เกิดขึ้น แต่กิจกรรมเหล่านั้นอาจจะทำให้การจดจ่อในการนำคนภายนอกมาถึงพระเยซูเลือนหายไป สิ่งดีเหล่านั้นอาจทำให้ภารกิจที่สำคัญที่สุดถูกละเลย

จงจำไว้เสมอว่าคริสตจักรดำรงอยู่เพื่อประกาศข่าวประเสริฐ