เช้าวันนี้ผมได้รับการหนุนใจจากการอ่านบทความของ ศจ.ดร.วีรชัย โกแวร์ เกี่ยวกับอัครทูต อันดรูว์ ถึงการที่ท่านได้มาหาพระเยซู และใช้เวลาอยู่กับพระองค์ เพื่อเข้าใจว่าพระองค์เป็น พระเมสสิยาห์ ( กรีก – พระคริสต์ หมายถึงผู้ที่พระเจ้าทรงเจิมไว้) แล้วไปนำพี่ชาย คือ ซีโมน เปโตร มาพบกับพระองค์ บทเรียนที่สำคัญคือ นอกจากเชื่อพระเยซูแล้ว เราควรเรียนให้เข้าใจถึงความเชื่อของเรา จากนั้นออกไปเป็นพยานนำคนมาหาพระองค์ ( ยน 1:35, 40-41)

ผมจึงขอทำรายละเอียดเพิ่มเติมด้านประวัติ เพื่อเป็นประโยชน์ให้เราร่วมกัน (กรุณาดูข้อพระคัมภีร์ตามด้วยนะครับ)

(1) อันดรูว์ เป็นลูกของยอห์น (โยนา) พี่ชายชื่อเปโตร (ซีโมน) อาชีพ ชาวประมง อยู่ที่เมืองเบธไซดา ก่อนติดตามพระเยซูเป็นศิษย์ของยอหน์ผู้ให้บัพติศมา (ยน 1:35 ,42,44 มธ 4:16)

(2) พระเยซูทรงเรียกให้ตามพระองค์ (มธ4:18-20) และตั้งให้เป็นอัครทูต ( มธ10: 2)

(3) จากนั้นมีบันทึกอีกเพียงเล็กน้อยคือ
(๑) เป็นผู้บอกพระเยซูว่าเด็กคนหนึ่งมีขนมปังข้าวบาร์เลย์ 5 ก้อน กับปลา2 ตัว (ด้วยความไม่แน่ใจว่าจะทำะอะไรได้ แต่พระเยซูทำให้กลายเป็นอาหารเลี้ยงคน 5,000 คน (ยน 6:8-9)
(๒) ร่วมกับฟิลิปไปบอกพระเยซูว่า พวกกรีกอยากเห็นพระองค์ (ยน 12:20 – 22)
(๓) ร่วมกับเปโตร ยอห์น และยากอบ ไปถามพระเยซู เกี่ยวกับการเสด็จกลับมาของพระองค์ (มก 13:3)
(๔) ร่วมกับอัครทูต และผู้เชื่อ รวม 120 คน อธิษฐานรอการเสด็จมาของพระวิญญาณ ที่ห้องชั้นบน (กจ 1:12-15)
(๕) เหตุการณ์อื่นๆที่อยู่กับพวกอัครทูต ไม่ได้ระบุชื่อ

(4) มีตำนานเล่าว่าอันดรูว์ ออกไปประกาศ ตั้งคริสตจักรหลายแห่ง สุดท้ายได้พลีชีพเพื่อพระเจ้า โดยถูกตรึงที่ไม้กางเขนรูปตัว X (Saint Andrew’s cross)

สิ่งสำคัญที่ขอให้เราเรียนจากเรื่องนี้คือ การรับใช้ไม่ว่าจะมากหรือน้อยขอให้ทำด้วยความเข้าใจ รู้ว่าเราทำเพราะอะไร เพื่อใคร และทำให้ดี อันดรูว์เพียงนำเปโตรถึงพระเยซู แล้วเปโตร ทำพันธกิจมากมาย (ฮชย 4:6, ฟป 3:9-10)

บทความโดย ศจ.เดชา อังคศุภรกุล
19/6/2016