ในพระธรรมกิจการฯ มีบุคคลที่ชื่อเดียวกัน 3 คน ที่มีลักษณะชีวิตแตกต่างที่เราน่าจะเรียนรู้และตรวจสอบตัวเองว่าเราน่าจะเหมือนคนใดบ้าง

ชื่อ “อนาเนีย” แปลว่า พระเยโฮวาห์ปกป้อง (protected by Jehovah)

1. จาก กจ 5:1-11 อนาเนีย ที่ต้องเสียชีวิต เพราะมุสาต่อพระวิญญาณ อันเนื่องมาจากการขายที่ดินแล้วนำเงินมาถวาย (ถวายไม่หมด แต่ไปออกข่าวว่าถวายทั้งหมด) ที่ตายมิใช่เพราะถวายไม่หมด แต่ท่าที ที่หลอกลวง ไม่แน่ใจว่าเพราะเหตุใด (อาจจะต้องการมีชื่อเสียงเหมือนบารนาบัส แต่ไม่มีใจเช่นนั้น แล้วอยากอวดก็ได้ ) เตือนให้เรารู้ว่า ไม่มีใครหลอกพระเจ้าได้ ( สดด 139:1-4, กท 6:7)

2. จาก กจ 9: 10 -18 22:12 – 16 อนาเนีย ผู้รับใช้พระเจ้าที่เมืองดามัสกัส ผู้ฟังเสียงของพระเจ้าและทำในสิ่งที่หนุนใจให้เราติดตามแบบอย่าง โดย
(1) เชื่อฟังพระเจ้า เมื่อสั่งให้เขาไปหาเซาโล (เปาโล) ทั้งที่รู้ว่าเป็นบุคคลอันตราย ที่มาเพื่อจะมาจับคริสตชน
(2) มีท่าทีที่ดีต่อเปาโล ทั้งที่ตอนนั้นมีโอกาสเอาคืน หรือข่มขู่ แต่เรียกเปาโลว่า พี่เปาโล
(3) รับใช้พระเจ้าตามนิมิตที่พระเจ้าตรัสสั่ง และใช้ของประทาน (วางมือรักษาตาของเปาโล และให้บัพติสมา ขอให้เราคิดถึงการเชื่อฟังพระเจ้าในทุกด้านของชีวิต ( 1 ซมอ 15:22)

3. จาก กจ 23:2 , 24:1 อนาเนีย มหาปุโรหิต ผู้นำทางศาสนา ที่ร่วมกับพวกเคร่งศาสนา วางแผนฆ่าเปาโล เตือนใจให้เรารู้ว่า ตำแหน่งผู้นำศาสนา ไม่มีหลักยืนยันว่าจะไม่ทำบาป ดังนี้จึงต้องรักษาชีวิตในการติดตามพระเจ้า

บทความโดย ศจ.เดชา อังคศุภรกุล
13/6/2016