คำถามเกี่ยวกับพระคัมภีร์ในตอนที่ 3

  •  ผู้เผยพระวจนะน้อย ต่างจากผู้เผยพระวจนะใหญ่ยังไง
  • โฮเชยาบทที่ 1 ข้อ 4 พระเจ้าลงโทษเยฮู เพราะเยฮูสังหารกษัตริย์ของเขาและครอบครัวจนหมด ใช่หรือไม่
  •  พวกฟาริสี สะดูสี ก็คือปุโรหิตในพระคัมภีร์เดิมหรือเปล่า
  •  อัสซีเรียมายึดอิสราเอล ในปี 722 ก่อนคริสตศักราช อยู่ในสมัยของกษัต ริย์เยโรโบอัมที่สองใช่ไหม

หากท่านมีข้อสงสัยเกี่ยวกับเรื่องราวในพระคัมภีร์ ท่านสามารถส่งคำถามของท่าน โดยคลิกที่จดหมายด้านล่างนี้