คำเทศนาเนื่องในสัปดาห์แห่งพระคุณ
วันที่ 2 เมษายน 1972 ประชุมนมัสการเป็นวันแรกของ
คริสตจักรใจสมานซึ่งตรงกับวันระลึกการฟื้นพระชนม์(อีสเตอร์)
ค.ศ.1996 การเลี้ยงดูในรูปแบบคริสตจักรเซลล์

วัตถุประสงค์ของคริสตจักรใจสมาน
1. เพื่อประกาศข่าวประเสริฐ
2. เลี้ยงดูผู้เชื่อให้เติบโต
3. ฝึกฝนสมาชิกให้อุทิศตัวรับใช้
4. พันธกิจบุกเบิกก่อตั้งคริสตจักร