คริสตจักรเด็ก คริสตจักรใจสมานสุขุมวิท ได้ดำเนินงานพันธกิจเด็กโดยใช้พันธกิจยุวสตรีและยุวมานพ (GB&YMB) ในการดำเนินงานและเมื่อวันที่ 19 มีนาคมที่ผ่าน คณะครูได้เข้ารับการแต่งตั้งยศในพิธีแต่งตั้งและยืนยันถวายตัวเจ้าหน้าที่ประจำการ ยุวสตรีและยุวมานพประเทศไทย ณ อิงธารรีสอร์ท จ.นครนายก ประกอบพิธีโดย ศจ.ศิริอร กมลมาตยากุล มีคุณครูที่ได้รับการแต่งตั้งยศ ดังนี้

ผู้กำกับกองยุวสตรี กองที่ 3
คุณพจณิชา สิงห์ลา

ผู้กำกับกองยุวมานพ กองที่ 5

คุณวีรเดช สัตย์ตระกูลวงศ์

รองผู้กำกับ
คุณพาพร อิทธิเวชช์
คุณกาญจนา พุทธสันติคีรี
คุณเบญจรัตน์  พรหมเรือง
คุณจันทวรรณ กองแก้ว
คุณปฏิสร สิงห์จานุสงค์

ผู้ช่วย
คุณอรุณรัตน์ สงแจ้ง
คุณชุติมา จารุทัศนีย์

และคริสตจักรใจสมาน สุขุมวิท ยังได้รับใบแต่งตั้งกองยุวสตรีและยุวมานพอย่างเป็นทางการอีกด้วย

ขอบคุณภาพจาก ยุวสตรีและยุวมานพ ประเทศไทย