คริสตจักรใจสมานเห็นคุณค่างานพันธกิจการบุกเบิกก่อตั้งคริสตจักร เพื่อขยายแผ่นดินของพระเจ้าออกไปจนสุดปลายแผ่นดินโลกเสมอมา และนี่คืออีกโครงการดีๆที่คริสตจักรใจสมานสุขุมวิทจัดขึ้น เพื่อให้สมาชิกได้ติดตามความเคลื่อนไหวและมีส่วนร่วมกับงานพันธกิจ โดยได้จัดบอร์ดพันธกิจใจสมานขึ้น ภายในบอร์ดมีกิจกรรมตอบคำถามผ่านการชม คลิปVDO. นอกเหนือจากสาระความรู้ที่ได้รับจากบอร์ดพันธกิจนี้แล้ว พี่น้องทุกท่านที่ส่งคำตอบยังมีโอกาสได้รับรางวัลพิเศษในทุกๆสิ้นเดือน

สำหรับเดือนกันยายน 2017 ผป.จินดา มีจิตรไพศาลและทีมงานร่วมกันจัดกิจกรรมจับรางวัลให้กับผู้ตอบคำถามขึ้นหลังรอบนมัสการพระเจ้า เวลา 13.00 น. วันอาทิตย์ที่ 8 ตุลาาคม บริเวณโรงอาหารของคริสตจักร โดยมี ศจ.วิภาวรรณ ธีระเศรษฐมานะกุล เป็นผู้มอบ

บอร์ดพันธกิจใจสมานเดือนตุลาคม เนื้อหา ข่าวและVDO ที่เปลี่ยนใหม่ มีการประมวลภาพกิจกรรมวันพันธกิจทีี่ผ่านไป และมีคำถามพันธกิจที่ให้พี่น้องมีโอกาสส่งคำตอบ เพื่อจับรางวัลของอีกครั้งในเดือนหน้า โครงการตอบคำถามพันธกิจและแจกรางวัลนี้จะมีถึงสิ้นปี 2017 พี่น้องที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรมสามารถแวะเวียนกันมาได้ที่บอร์ดพันธกิจ คริสตจักรใจสมานสุขุมวิท ส่งคำตอบที่บอร์ดพันธกิจ แล้วจะมีจับรางวัลของขวัญให้สำหรับเดือนใหม่ต่อไป

“เหตุฉะนั้นเจ้าทั้งหลายจงออกไปสั่งสอนชนทุกชาติ ให้เป็นสาวกของเรา ให้รับบัพติศมาในพระนามแห่งพระบิดา พระบุตรและพระวิญญาณบริสุทธิ์ สอนเขาให้ถือรักษาสิ่งสารพัดซึ่งเราได้สั่งพวกเจ้าไว้ นี่แหละเราจะอยู่กับเจ้าทั้งหลายเสมอไป จนกว่าจะสิ้นยุค” (มธ.28:19-20)

  • 21304

  • 21305

  • 21574

  • 21579

  • 21578

  • 21577

  • 21576

  • 21575