วีดีทัศน์สัมภาษณ์ ความประทับใจที่มีต่อพระนิเวศหลังใหม่
โดยสมาชิกคริสตจักรใจสมานรามคำแหง
1. ศจ.มนูญศักดิ์ กมลมาตยากุล
2. ศจ.เดชา อังคศุภรกุล
3. ผป.โสภณ ตั้นพันธ์
4. ศจ.สรารมย์ นิลพิริยะกุล
5. มน.สมิต รินอำไพ
6. คุณวิฑูรย์ อิทธิวีระกุล
7. คุณจุมพล จิรัฐติยางกูร
8. คุณแม่โสภา เยื้อนแย้ม
9. คุณเรไร ประทีปดำรง
10. กลุ่มยุวชน GenHope