สาส์นศบ.(9มิย.)

วันนี้ตรงกับวันเพ็นเทคอสซึ่งเป็นวันสำคัญที่ระบุไว้ในพระคัมภีร์เดิม (ลวน.23:15-16) เรียกอีกชื่อหนึ่งว่าเทศกาลถวายข้าวใหม่แด่พระเจ้า วันดังกล่าวห่างจากวันอีสเตอร์50วัน เป็นเทศกาลสำคัญหนึ่งในสามที่พระเจ้าสั่งให้ผู้ชายชาวยิวเดินทางมาเฝ้าพระองค์ที่พระวิหารในเยรูซาเล็มเพื่อเฉลิมฉลองเทศกาลดังกล่าว และวันดังกล่าวก็มีความสำคัญในพระคัมภีร์ใหม่คือเป็นวันที่เหล่าสาวกของพระเยซูได้รับบัพติสมาด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์ (กจ.2:1-4)

ทั้งนี้เกิดขึ้นตามที่พระเยซูคริสต์ได้ตรัสไว้กับเหล่าสาวก “เมื่อพระองค์ได้ทรงพำนักกับอัครทูต จึงกำชับเขาไม่ให้ออกไปจากกรุงเยรูซาเล็ม แต่ให้คอยรับตามพระสัญญาของพระบิดา คือพระองค์ตรัสว่า ‘ตามที่ท่านทั้งหลายได้ยินจากเรานั่นแหละ เพราะว่ายอห์นให้รับบัพติสมาด้วยน้ำ แต่ไม่ช้าไม่นาน ท่านจะรับบัพติสมาด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์’ “(กจ.1:4-5) ประสบการณ์นี้ทำให้เหล่าสาวกมีความกล้าหาญในการเป็นพยานเพื่อพระคริสต์ การเทศนาของเปโตรต่อฝูงชนที่มามุงดูในวันนั้นทำให้มีคนกลับใจเชื่อวางใจในพระเยซูคริสต์ถึง3,000คน เป็นเรื่องที่เกินความคาดคิดจริงๆ

คริสตจักรแห่งแรกจึงเกิดขึ้นในวันนั้นในเยรูซาเล็ม โดยมีสมาชิกประมาณ3,000คน จากนั้นก็มีการประกาศและการอัศจรรย์เกิดขึ้นมากมายอย่างต่อเนื่อง ทำให้มีผู้เชื่อเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว น่าเสียดายที่ปัจจุบันนี้การรับบัพติสมาด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์ถูกจำกัดให้อยู่ภายในเฉพาะกลุ่มเดียว ทั้งๆที่ตามแผนการของพระเจ้าพระองค์ต้องการให้ผู้เชื่อทุกคนได้รับประสบการณ์นี้เพื่อจะได้เป็นพยานเพื่อพระคริสต์ ถ้าท่านยังไม่ได้รับบัพติสมาด้วยพระวิญญานบริสุทธิ์ ขอหนุนใจให้ท่านทูลขอจากพระเจ้าและเปิดใจรับด้วยความเชื่อ