สาส์นศบ.(24มีค.)
ปัจจุบันการรับรู้เรื่องราวต่างๆสามารถเกิดขึ้นได้อย่างรวดเร็วกว้างขวางผ่านทางสื่ออินเตอร์เน็ต แทบทุกคนมีมือถือที่เป็นสมาร์ทโฟนที่สามารถเข้าถึงแหล่งข้อมูลมากมายมหาศาลอย่างรวดเร็วและง่ายดาย ปรากฏการณ์ดังกล่าวมีทั้งส่วนที่เป็นประโยชน์ช่วยเสริมสร้างความรู้และความเข้าใจใหม่ๆ แต่ก็มีด้านที่เป็นโทษเช่นเดียวกันถ้าหากไปรับข้อมูลที่เป็นพิษต่อความคิดและจิตใจ บางคนก็ใช้เวลามากเกินไปกับการรับข้อมูลผ่านทางสื่อมือถือจนชีวิตขาดความสมดุล

นั่นคือการไม่มีเวลาสร้างสัมพันธ์กับคนในครอบครัว คนในคริสตจักร สิ่งที่เป็นประโยชน์คือการฟังเพลงนมัสการ การฟังคำเทศนาและคำสอนทางเฟซบุ๊คหรือยูทู๊ป ก็อาจส่งผลกระทบต่อความสัมพันธ์ระหว่างสมาชิกในคริสตจักรได้ถ้าหากผู้เชื่อไม่เห็นความจำเป็นที่จะต้องมาร่วมประชุมกันในคริสตจักรและในกลุ่มเซลอีกต่อไป ต่างคนต่างติดตามคำสอนคำเทศนาเป็นการส่วนตัว คริสตจักรจะได้รับผลกระทบเนื่องจากสมาชิกที่เปรียบเหมือนอวัยวะในพระกายไม่ได้มาเชื่อมต่อกันสนิทอีกต่อไป ทำให้คริสตจักรอ่อนแอ

การสร้างสาวกก็ไม่อาจเกิดขึ้นได้อย่างที่เห็นในพระคัมภีร์ “แต่ให้เรายึดความจริงด้วยใจรัก เพื่อจะจำเริญขึ้นทุกอย่างสู่พระองค์ผู้เป็นศีรษะ คือพระคริสต์ คือเนื่องจากพระองค์นั้น ร่างกายทั้งสิ้นที่ติดต่อสนิทและประสานกันโดยทุกๆข้อต่อที่ทรงประทานได้จำเริญเติบโตขึ้นด้วยความรัก เมื่ออวัยวะทุกอย่างทำงานตามความเหมาะสม”(อฟ.4:15-16) ถ้าผู้เชื่อแต่ละคนอาศัยการฟังรายการนมัสการและการเทศนาที่บ้านของเขาแทนการมาร่วมประชุมด้วยกันที่โบสถ์ แทนการสามัคคีธรรมด้วยกันในพระกายของพระคริสต์ การประสานติดต่อสนิทระหว่างผู้เชื่อคงไม่อาจเกิดขึ้นได้ ดังนั้นการประชุมร่วมกันและสามัคคีธรรมท่ามกลางผู้เชื่อยังมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อความเจริญเติบโตของคริสตจักร