สาส์นศบ.(24กพ)

อีกหนึ่งเดือนประเทศไทยจะมีการเลือกตั้งทั่วประเทศหลังจากได้ว่างเว้นมากว่า 7 ปีเพราะเกิดปัญหาความแตกแยกและความวุ่นวายทางการเมือง เกิดผลกระทบอย่างรุนแรงต่อความมั่นคงและเสถียรภาพของสังคมโดยรวม คริสเตียนไทยต้องถือเป็นหน้าที่ในการอธิษฐานวิงวอนต่อพระเจ้าเผื่อการเลือกตั้งในครั้งนี้ อธิษฐานเผื่อคณะกรรมการที่กำกับการเลือกตั้ง(กกต.)ให้สามารถควบคุมให้การเลือกตั้งเป็นไปด้วยความสงบเรียบร้อย ด้วยความโปร่งใสและยุติธรรม ให้ทุกฝ่ายยอมรับผลการเลือกตั้ง ที่สำคัญคือให้ได้คนดีมีคุณธรรมและมีความสามารถมาเป็นนายกรัฐมนตรี และได้คณะรัฐบาลที่มีความสามัคคีในการบริหารประเทศ ทำให้เกิดความสงบเรียบร้อยและความมั่นคงภายในประเทศ

การเปลี่ยนผ่านของอำนาจการปกครองทางการเมืองในครั้งนี้มีความสำคัญอย่างยิ่งต่ออนาคตของประเทศไทย และจะส่งผลกระทบต่อชาวไทยทุกคนไม่ว่าในทางดีหรือทางที่ไม่ดี ดังนั้นพวกเราคริสเตียนต้องไม่นิ่งเฉยถือว่าธุระไม่ใช่ เรามีพระเจ้าที่ยิ่งใหญ่ที่สามารถตอบคำอธิษฐานวิงวอนของพวกเราทั้งหลายได้ แม้เรายังไม่ทราบว่าผลการเลือกตั้งจะเป็นอย่างไร และการฟอร์มรัฐบาลจะออกมาแบบไหน

เราก็สามารถอธิษฐานขอต่อพระเจ้าให้เราได้รัฐบาลที่ดีที่สามารถบริหารประเทศให้ก้าวหน้า ไม่คอรัปชั่นและทำเพื่อประโยชน์ของประชาชนส่วนใหญ่ แม้ดูเหมือนว่าเป็นเรื่องยากที่จะเป็นจริงได้ แต่ไม่มีอะไรยากสำหรับพระเจ้า พระองค์สามารถยกใครขึ้นมาเป็นใหญ่ก็ได้เพราะอำนาจทั้งสิ้นมาจากพระองค์ ด้วยความสำคัญของการเลือกตั้งดังที่กล่าวมานี้เองผมจึงขอหนุนใจผู้เชื่อพระเจ้าทุกคนให้ทูลอ้อนวอน และอยากหนุนใจให้ทุกคนไปใช้สิทธิ์ในการเลือกตั้ง เพื่อทำหน้าที่พลเมืองที่ดีของบ้านเมือง