สาส์นศบ.(19พค.)

การฝึกตนในทางของพระเจ้าเป็นหัวข้อที่คริสตจักรเน้นในปีนี้ เรื่องการขอบพระคุณพระเจ้าเสมอในทุกกรณีตามพระธรรม 1ธส.5:18 เป็นการฝึกปฏิบัติที่สำคัญและมีประโยชน์อย่างมาก แต่ก็ไม่ใช่เรื่องง่ายที่จะทำได้ในหลายกรณีที่เหตุการณ์แวดล้อมสร้างปัญหาความกดดันและความกลัว คนที่จะขอบพระคุณพระเจ้าได้ต้องมีมุมมองและความเชื่อวางใจในความรักมั่นคงของพระเจ้าจริงๆ และต้องเชื่อว่าจะมีผลดีเกิดขึ้นตามมา “เรารู้ว่าพระเจ้าทรงช่วยคนที่รักพระองค์ให้เกิดผลอันดีในทุกสิ่งคือคนทั้งปวงที่พระองค์ทรงเรียกตามพระประสงค์ของพระองค์”(รม.28:8)

เราต้องมีมุมมองเหมือนที่ยากอบได้กล่าวไว้”ดูก่อนพี่น้องของข้าพเจ้า เมื่อท่านทั้งหลายประสบความทุกข์ยากลำบากต่างๆ ก็จงถือว่าเป็นเรื่องน่ายินดี เพราะท่านทั้งหลายรู้ว่า การทดลองความเชื่อของท่านนั้น ทำให้เกิดความหนักแน่นมั่นคง และจงให้ความมั่นคงนั้นบรรลุผลอันสมบูรณ์ เพื่อท่านทั้งหลายจะเป็นคนที่ดีพร้อม มีคุณสมบัติครบถ้วน ไม่มีสิ่งใดบกพร่องเลย”(ยก.1:2-4)

ปฏิกิริยาของคนทั่วไปเมื่อเผชิญกับความทุกข์ยากลำบากคือการบ่นว่า ความหดหู่ใจ การมองโลกในแง่ลบ แม้แต่คริสเตียนก็อาจจะมีปฏิกิริยาเช่นนั้นได้ แต่ถ้ามีการฝึกที่จะขอบพระคุณพระเจ้าอยู่เสมอ ท่าทีในใจของคริสเตียนจะช่วยให้สามารถมีมุมมองในแง่บวกได้ ส่งผลให้มีความหวังใจและมีความอดทนรอคอยจนความทุกข์ยากลำบากผ่านพ้นไป ถ้าจะเปรียบเทียบคนที่ชอบบ่นต่อว่ากับคนที่ขอบพระคุณพระเจ้า จะพบว่าคนที่ขอบพระคุณจะมีความอดทนและได้รับพระพรในการดำเนินชีวิตมากกว่าอย่างชัดเจน ดังนั้นจงฝึกที่จะขอบพระคุณพระเจ้าอยู่เสมอในทุกกรณี