สาส์นศบ.(16มิย )
เป้าหมายของชีวิตคริสเตียนที่สำคัญอย่างหนึ่งคือการดำเนินชีวิตอย่างพระคริสต์ ซึ่งเป็นเรื่องที่ต้องเผชิญกับแรงกดดันจากคนรอบข้างอยู่เสมอ เคล็ดลับที่สำคัญคือการเต็มเปี่ยมด้วยพระวิญญาณภายในใจอยู่เสมอ เพราะพระเยซูคริสต์เต็มล้นด้วยพระวิญญาณตลอดเวลา ดังนั้นคริสเตียนที่จะมีชีวิตเหมือนพระคริสต์จะต้องเปิดใจที่จะรับการเสริมกำลังในจิตใจด้วยฤทธิ์เดชของพระวิญญาณบริสุทธิ์ (อฟ.3:16)

การใช้กำลังใจและสติปัญญาความสามารถของตัวเองเพื่อจะมีชีวิตที่เหมือนพระคริสต์เป็นเรื่องที่ยากจะสำเร็จได้ เพราะไม่มีพลังมากพอที่จะเอาชนะพลังของเนื้อหนังที่อยู่ภายในใจ และแรงกดดันของค่านิยมในสังคมการฝึกตนในทางพระเจ้าต้องเน้นเรื่องการสร้างความสัมพันธ์กับพระวิญญาณบริสุทธิ์ วิธีหนึ่งที่ผู้เชื่อสามารถมีประสบการณ์ใกล้ชิดกับพระวิญญาณคือการแสวงหาและทูลขอการบัพติสมาด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์ ซึ่งจะมีหมายสำคัญคือการพูดภาษาแปลกๆ ผู้ที่ได้รับประสบการณ์นี้แล้วยังต้องเปิดใจรับอย่างต่อเนื่อง “–จงประกอบด้วยพระวิญญาณ”(อฟ.5:18)

สำหรับผู้ที่ยังไม่ได้รับประสบการณ์นี้ ผมขอหนุนใจให้ทูลขอด้วยความเชื่อด้วยใจหิวกระหาย มุ่งมั่นในการแสวงหาจนกว่าจะได้รับ ให้มั่นใจว่าคุณจะได้รับประสบการณ์นี้จากพระเจ้าอย่างแน่นอน เพราะเป็นน้ำพระทัยของพระเจ้าที่ต้องการให้ลูกของพระองค์เต็มล้นด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์ สำหรับผู้ที่ได้รับบัพติสมาด้วยพระวิญญาณและพูดภาษาแปลกๆได้แล้ว ผมอยากหนุนใจให้พูดภาษาแปลกๆทุกวันในการอธิษฐาน อ.เปาโลได้ระบุชัดเจนว่าการพูดภาษาแปลกๆจะทำให้ผู้พูดเจริญขึ้น(1คร.14:4) ดังนั้นจงฝึกพูดภาษาแปลกๆทุกวัน