สาส์นศบ.(12พค.)
การนมัสการพระเจ้าที่ถูกต้องแท้จริงเป็นเรื่องของจิตวิญญาณเหมือนดังที่พระเยซูตรัสกับหญิงชาวสะมาเรีย “- – – เมื่อคนที่นมัสการอย่างแท้จริงจะนมัสการพระบิดาด้วยจิตวิญญาณและความจริงเพราะว่าพระบิดาทรงแสวงหาคนเช่นนั้นมานมัสกาพระองค์”(ยน.4:23)
แต่ในความคิดและความเข้าใจของผู้เชื่อจำนวนมากเห็นว่าการนมัสการพระเจ้าเป็นศาสนพิธีที่ปฏิบัติในโบสถ์ทุกวันอาทิตย์มีรายการที่ดำเนินไปอย่างเป็นระเบียบซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นการร้องเพลงร่วมกัน มีการถวายทรัพย์จากนั้นก็ฟังคำเทศนาและบางครั้งมีช่วงตอบสนองในตอนท้ายด้วยบางคนมีการนมัสการร่วมกันในกลุ่มย่อยตามบ้านในระหว่างสัปดาห์ด้วยและบางครอบครัวก็มีการนมัสการพระเจ้าในครอบครัว

แท้จริงการนมัสการเป็นส่วนหนึ่งที่สำคัญในการดำเนินชีวิตตามทางของพระเจ้าดังนั้นการฝึกตนในทางพระเจ้าจึงจำเป็นต้องฝึกในเรื่องการนมัสการพระเจ้าในชีวิตส่วนตัวของแต่ละคนขอหนุนใจให้ผู้เชื่อทุกคนเริ่มฝึกในการนมัสการพระเจ้าเป็นส่วนตัวอย่างสม่ำเสมอ เพื่อพัฒนาความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดพระเจ้ากษัตริย์ดาวิดรักในการนมัสการพระเจ้าบทสดุดีจำนวนมากเป็นบทเพลงที่ดาวิดแต่งขึ้นและใช้ในการนมัสการพระเจ้า เช่น “จิตใจของข้าเอ๋ย จงถวายสาธุการแด่พระยาเวห์และทั้งสิ้นที่อยู่ภายในข้า จงถวายสาธุการแด่พระนามบริสุทธิ์ของพระองค์จิตใจของข้าเอ๋ย จงถวายสาธุการแด่พระยาเวห์ และอย่าลืมพระราชกิจอันมีพระคุณทั้งสิ้นของพระองค์”(สดด.103:1-2)

ขอบคุณพระเจ้าที่ทุกวันนี้เรามีบทเพลงดีๆมากมายในภาษาไทยทั้งเพลงที่แต่งโดยคนไทยและเพลงที่แปลจากภาษาต่างประเทศซึ่งเราสามารถใช้ร้องในการนมัสการพระเจ้าเป็นส่วนตัวและเราสามารถเปิดฟังเพลงเหล่านี้ได้ในยูทู๊ปขณะที่เราร้องคลอตามไปในการนมัสการพระเจ้าเป็นส่วนตัวทำให้จิตวิญญาณของเราได้ใกล้ชิดและสัมผัสการสถิตอยู่ของพระองค์วิธีหนึ่งที่ช่วยลดความตึงเครียดในใจได้คือการนมัสการพระเจ้าเป็นส่วนตัว ถ้าท่านนมัสการพระเจ้าก่อนเข้านอนจะทำให้ท่านหลับสบายทุกเช้าเมื่อท่านตื่นขึ้นและได้นมัสการพระเจ้าจิตวิญญาณของท่านจะสดชื่นและมีพลังพร้อมที่จะเผชิญกับทุกสิ่งได้ในวันนั้น เหมือนที่อเปาโลกล่าวไว้“ข้าพเจ้าเผชิญได้ทุกอย่างโดยพระองค์ผู้ทราเสริมกำลังข้าพเจ้า”(ฟป.4:13)

ดังนั้นการนมัสการพระเจ้าเป็นประจำทุกวันจะทำให้สุขภาพฝ่ายจิติญญาณของท่านเข้มแข็ง จะเกิดผลดีต่อชีวิตของานในทุกๆด้าน