มนุษย์ที่พระเจ้าสร้างประกอบด้วย 3ส่วนหลักคือวิญญาณ จิตใจ และร่างกาย อ.เปาโลได้กล่าวไว้ใน 1ธส.5:23 “ขอให้องค์พระเจ้าแห่งสันติสุขทรงให้ท่านเป็นคนบริสุทธิ์หมดจด และทรงรักษาทั้งวิญญาณ จิตใจและร่างกายไว้ให้ปราศจากการติเตียน จนถึงวันที่พระเยซูคริสต์เจ้าของเราเสด็จมา”

เมื่อคนใดคนหนึ่งเปิดใจต้อนรับพระเยซูคริสต์โดยความเชื่อวางใจในพระองค์ เขาก็ได้รับการยกโทษความผิดบาปและได้รับความชอบธรรมของพระเจ้า ได้กลับคืนดีกับพระเจ้า วิญญาณของเขาได้บังเกิดใหม่ ถูกสร้างใหม่ในความบริสุทธิ์ของพระเจ้าและพระวิญญาณได้ประทับอยู่ในวิญญาณของเขา กล่าวอีกนัยหนึ่งคือเขาได่อยู่ในพระคริสต์และเป็นคนของพระองค์แล้ว “เหตุฉะนั้นถ้าผู้ใดอยู่ในพระคริสต์ ผู้นั้นก็เป็นคนที่ถูกสร้างใหม่แล้ว สิ่งสารพัดที่เก่าๆก็ล่วงไป นี่แนะกลายเป็นสิ่งใหม่ทั้งนั้น”(2คร.5:17) การเปลี่ยนแปลงอย่างฉับพลันนี้เกิดจากพระเจ้าทรงกระทำกิจภายในวิญญาณของบุคคลนั้นโดยฤทธิ์เดชพระวิญญาณให้มีชีวิตใหม่ นี่เป็นพระคุณที่อัศจรรย์ของพระเจ้า

สำหรับด้านจิตใจของคริสเตียนไม่ได้เปลี่ยนแปลงทั้งหมดอย่างฉับพลัน แต่ต้องใช้เวลาและกระบวนการที่ยาวนานในการเปลี่ยนแปลงสู่ความชอบธรรมและความบริสุทธิ์เหมือนดังพระเยซูคริสต์ พระคัมภีร์เรียกกระบวนการนี้ว่าการเติบโตเป็นผู้ใหญ่ “จนกว่าเราทุกคนจะบรรลุถึงความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันในความเชื่อ และในความรู้ถึงพระบุตรของพระเจ้า จนกว่าเราจะโตเป็นผู้ใหญ่เต็มที่ คือเต็มถึงขนาดความไพบูลย์ของพระคริสต์”(อฟ.4:13) การอ่านและภาวนาใคร่ครวญพระคำพระเจ้าอย่างสม่ำเสมอจะช่วยให้เกิดการชำระความคิดที่ขัดแย้งกับความจริงของพระคำออกไป และแทนที่ด้วยความจริงของพระคำพระเจ้า ส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในจิตใจในทางที่ดีขึ้น