joseph-nicodemus

วันที่พระเยซูสิ้นพระชนม์บนไม้กางเขน บรรดาสาวกที่บอกว่ารักพระเยซูพากันหนีหายหมด แต่กลับปรากฎมีชายสองคน ที่ถูกเรียกว่า “สาวกลับ” (secret disciples) เป็นผู้ดำเนินการฝังพระศพ ซึ่งเป็นการกระทำที่กล้าหาญ และควรแก่การติดตามยิ่ง ให้เรามาดูว่าเขาคือใคร และการกระทำนั้นได้ส่งผลอะไรมาถึงเราในปัจจุบันนี้ด้วย (โปรดดูจากพระคริสตธรรมตามไปด้วย)

คนแรกชื่อ นิโคเดมัสเป็นสมาชิกของสภาซันเฮดรินสายฟาริสี (สภาซันเฮ็ดรินประกอบด้วยบุคคล 70 คน เป็นพวกสะดูสี หรือพวกของปุโรหิต พวกฟาริสี คือพวกที่เคร่งครัดในบทบัญญัติทางศาสนา และพิธีรีตอง และ พวกที่มีชื่อเสียงหรือฐานะดี มธ 26:57, มก 11:27, ลก19:47) นิโดเดมัสต่างจากฟาริสีอื่น ที่คอยจับผิดพระเยซู แต่เขากลับหาเวลามาพบพระเยซูและเรียกพระองค์ว่าครูมาจากสวรรค์ พระเยซูทรงแนะนำเขาว่าต้องบังเกิดใหม่ (ศัพท์ทางศาสนศาตร์ หมายถึงการเปลี่ยนแปลงชีวิตใหม่ โดยพระเจ้า) ยน 3:1–15 แม้เขาจะไม่เข้าใจ ณ เวลานั้น แต่เขาก็พยายามพูดปกป้องพระเยซู เมื่อพวกในสภากล่าวร้ายพระองค์ ยน 7:48-52

อีกคนคือ โยเซฟ ชาวอริมาเธีย ซึ่งเป็นเศรษฐี และมีชื่อเสียงดี ซึ่งเป็นสมาชิกของสภาฯด้วย ไม่ปรากฎว่าเขามาหาพระเยซูเมื่อใด รู้เพียงว่าเขาไม่เห็นด้วยกับมติของสภาเรื่องการกล่าวโทษ และให้ประหารพระเยซู แต่คงเป็นเสียงเดียวเท่านั้น (ยน 19:38)

แม้ทั้งสองจะไม่มีบทบาทอะไรเลยตอนพระเยซูยังอยู่ แต่ในชั่วโมงที่ไม่มีใครอยู่ใกล้พระศพ คนทั้งสองนี้กลับแสดงความภักดี และกล้าหาญ เปิดเผยตัวเอง ไปขอพระศพจากปีลาต ซึ่งเป็นการเสี่ยงเพราะประกาศตัวอยู่ตรงข้ามกับพวกที่ตรึงพระเยซู ยอมเสียค่าใช้จ่ายซื้อเครื่องหอมเพื่อพันพระศพ และสละอุโมงค์ฝังศพให้พระองค์ และยังยอมให้ตัวเองเป็นมลทิน เข้าร่วมปัศกาไม่ได้ ซึ่งเป็นสิ่งที่ไม่ควรพลาดในเทศกาล (กดว 9:6-13 มธ 27:57-60, มก 15:42-46, ลก23:50-53, ยน 19:38-41)

โยเซฟ คงไม่ทราบว่าการสละอุโมงค์ของเขาทำให้คำเผยพระวจนะใน อิสยาห์ 53:9 ที่ว่า เขาจัดอุโมงค์ของท่านไว้กับเศรษฐี สำเร็จอีกทั้งได้กลายเป็นอนุสรณ์สถาน คืออุโมงค์ที่ว่างเปล่าตลอดมา สำหรับเครื่องหอมที่พันพระศพของพระเยซูก็กลายเป็นพยานวัตถุที่ยืนยันว่าพระเยซูทรงเป็นขึ้นแล้ว (ดู ยน 20:4-8 เทียบกับ 11:44)

จากชีวิตของบุคคลทั้งสองนี้ หนุนใจให้เรามั่นใจว่า การกระทำใด ๆ ที่มาจากใจที่ภักดีและรักพระเจ้า ย่อมส่งผลกระทบต่อชีวิตของผู้คนมากมาย ไม่ว่าการนั้นจะใหญ่หรือเล็กน้อยก็ตาม