“ท่าทีแห่งการขอบพระคุณ” (ฟป.1:3-5) คำเทศนาวันที่ 30 ธันวาคม 2018 ศจ.ดร. อนันต์ วิไลธนารักษ์ คริสตจักรใจสมานรามคำแหง