“ชีวิตผู้ประกาศพระคริสต์”(1ปต.3:15) คำเทศนาวันที่ 11 พฤศจิกายน 2018 ศจ.ดร.อนันต์ วิไลธนารักษ์ คริสตจักรใจสมานรามคำแหง