คณะศิษยาภิบาล
ศจ.มนูญศักดิ์ กมลมาตยากุล

ศิษยาภิบาลอาวุโส คริสตจักรใจสมาน

ผป.วินัย นิเวศน์รังสรรค์

ที่ปรึกษาศิษยาภิบาล และรักษาการศิษยาภิบาลส่วนตะวะนออก 1

ศจ.เทอดศักดิ์ อัครสวาท

ศิษยาภิบาลส่วนกลาง และหัวหน้าฝ่ายนมัสการ

ศจ.พรนภา กิจชูศักดิ์

รักษาการศิษยาภิบาลส่วนใต้

ศจ.ทวีศักดิ์ แซ่เล้า

ศิษยาภิบาลส่วนเหนือ

อศจ.ณัชวดี ปานกรด

ศิษยาภิบาลพันธกิจคนรุ่นใหม่

มน.สุณี อิศราภรณ์ศรี

หัวหน้าฝ่ายสนับสนุน, หัวหน้ามัคนายก

คศ.สาธิต พรรณพิพัฒน์

ศิษยาภิบาลส่วนตะวันออก2

คณะมัคนายก
มน.สุณี อิศราภรณ์ศรี

หัวหน้ามัคนายก/ฝ่ายสถานที่/ฝ่ายสุสานสุขนิรันดร์

มน.พนิดา ตรียุทธกุล

มัคนายกฝายบัญชี/การเงิน

มน.กมลทิพย์ ประพันธ์พงศ์

มัคนายกฝายภาษาต่างประเทศ

มน.ไพโรจน์ เตธนานันท์

มัคนายกฝ่ายสวัสดิการ

มน.อะยุเดช ทับบุญ

มัคนายกฝายปฎิคม

มน.ทศพร เกียรติบรรลือ

มัคนายกฝ่ายแสงเสียง

มน.ส่งศรี สัตย์ตระกูลวงศ์

มัคนายกฝายร้านหนังสือ