“เทศกาลอัศจรรย์แห่งรัก”

วันที่19-20มค.2019เป็นวัยที่ต้องจารึกในประวัติศาสตร์ของคริสตจักรไทย นับตั้งแต่ข่าวประเสริฐได้ถูกนำเข้ามาในประเทศไทยครั้งแรกโดยมิชชันนารีอเมริกันในปีคศ.1828 นี่เป็นครั้งแรกที่มีการจัดการประชุมเพื่อการประกาศข่าวประเสริฐโดยมีคริสตจักรมากกว่า600คริสตจักรเข้าร่วม มีการเช่าห้องประชุมที่จุคนได้สองหมื่นคนที่ไบเท็คบางนา

“ฝึกที่จะดำเนินชีวิตในทางแคบ”

การฝึกตนในทางของพระเจ้าคือการฝึกที่จะดำเนินชีวิตในทางแคบตามที่พระเยซูตรัส “จงเข้าไปทางประตูแคบ เพราะว่าประตูใหญ่และทางกว้างนั้นนำไปถึงความพินาศ และคนทั้งหลายที่เข้าไปทางนั้นมีมาก เพราะประตูที่แคบและทางที่ลำบากนั้นนำไปสู่ชีวิต และพวกที่หาพบก็มีน้อย”(มธ.7:13-14)

“ปีแห่งการฝึกตนในทางพระเจ้า”

สวัสดีปีใหม่ 2019 ปีนี้คริสตจักรได้ตั้งให้เป็นปีแห่งการฝึกตนในทางพระเจ้า “อย่าเกี่ยวข้องกับนิยายของพวกไม่นับถือพระเจ้า และเล่าเรื่องที่ไร้สาระ แต่จงฝึกตนในทางพระเจ้า เพราะถ้าการฝึกทางกายมีประโยชน์อยู่บ้าง ทางพระเจ้าก็มีประโยชน์ทุกด้าน เพราะมีพระสัญญาสำหรับชีวิตปัจจุบันและอนาคต”(1ทธ.4:7-8)

“ส่งท้ายปีและเริ่มต้นปีใหม่”

ในที่สุดวันส่งท้ายปีนี้ก็มาถึง เป็นช่วงเวลาที่คนมากมายได้หยุดพักและท่องเที่ยวไปในที่ต่างๆเพื่อความสนุกสนานเพราะได้หยุดยาวติดต่อกันหลายวัน มีสิ่งหนึ่งที่อยากจะแนะนำให้พี่น้องคริสเตียนทำในช่วงนี้ คือการนั่งสงบและทบทวนเหตุการณ์ต่างๆที่ผ่านมาแล้วตลอดปี2018 ถ้าสามารถบันทึกไว้เป็นลายลักษณ์อักษรสรุปเรื่องราวที่สำคัญๆ บทเรียนที่ได้รับ พระพรที่ได้รับ แล้วใช้เวลาในการอธิษฐานขอบพระคุณพระเจ้าในความรักและพระคุณของพระเจ้าที่ทรงประทานให้ตลอดปีนี้ที่กำลังจะผ่านพ้นไป เป็นการตอกย้ำไม่ให้ลืมสิ่งดีๆที่พระจ้าได้ทรงกระทำเพื่อท่าน

“ความหมายแห่งวันคริสตมาส”

ปีนี้คริสตจักรได้กำหนดหัวข้อการเฉลิมฉลองงานวันคริสตมาสว่า”คริสตมาสแห่งความรัก” เพราะความรักของพระเจ้าได้ทำให้เกิดวันคริสตมาสขึ้น “เพราะว่าพระเจ้าทรงรักโลกจนได้ประทานพระบุตรองค์เดียวของพระองค์ เพื่อทุกคนที่วางใจในพระบุตรนั้นจะไม่พินาศ แต่มีชีวิตนิรันดร์”(ยน.3:16)

“พ่อผู้นำครอบครัวที่ดี”

วันพ่อแห่งชาติกำลังจะมาถึงคือวันที่ 5 ธค.ของทุกปีช่วงเดียวกันนี้ก็มีการรณรงค์ต่อต้านการกระทำความรุนแรงต่อเด็กและสตรี ซึ่งเป็นสิ่งเลวร้ายที่เกิดขึ้นในครอบครัวไทยจำนวนมากและผู้ก่อความรุนแรงก็คือพ่อและบรรดาผู้ชายทั้งหลายและสาเหตุหนึ่งที่ทำให้เกิดความรุนแรงคือการเมาเหล้าและยาบ้า ผู้ชายไทยไม่น้อยมองว่าตัวเองแข็งแรงกว่าเด็กและสตรีจึงใช้กำลังทำร้ายโดยไม่ได้คิดว่าควรใช้กำลังที่มีอยู่เพื่อปกป้องเด็กและสตรี

“บุตรน้อยหลงหาย”

คำอุปมาของพระเยซูที่คริสเตียนรู้จักมากที่สุดเรื่องหนึ่งคือเรื่องบุตรน้อยหลงหาย (ลก.15:11-32) ส่วนใหญ่ความสนใจของคริสเตียนจะอยู่ที่บุตรคนเล็ก

“ถวายเกียรติแด่พระเจ้าด้วยการเป็นแบบอย่างในการเข้าร่วมนมัสการตรงเวลา”

การถวายเกียรติแด่พระเจ้าสามารถแสดงออกได้ในหลายรูปแบบเรื่องหนึ่งที่จะทำเพื่อถวายเกียรติแด่พระเจ้าคือการมาร่วมนมัสการพระเจ้าอยย่างสม่ำเสมอในวันอาทิตย์ซึ่งเป็นวันขององค์พระผู้เป็นเจ้า เป็นวันที่พระเยซูคริสต์ฟื้นจากความตาย พระองค์ทรงเป็นประมุขแห่งคริสตจักร เราทั้งหลายเป็นประชากรของพระองค์ จึงควรมาเข้าเฝ้าพระองค์พร้อมเพรียงกันเพื่อถวายความจงรักภักดี ถวายคำสรรเสริญยกย่องความยิ่งใหญ่ของพระองค์ มาถวายคำโมทนาขอบพระคุณพระองค์ที่ทรงมีพระเมตตากรุณายิ่งใหญ่ต่อชีวิตของเร

“ถวายเกียรติแด่พระเจ้าด้วยการเป็นแบบอย่างในการเข้าร่วมนมัสการ”

การถวายเกียรติแด่พระเจ้าสามารถแสดงออกได้ในหลายรูปแบบ เรื่องหนึ่งที่จะทำเพื่อถวายเกียรติแด่พระเจ้าคือการมาร่วมนมัสการพระเจ้าอยย่างสม่ำเสมอในวันอาทิตย์ซึ่งเป็นวันขององค์พระผู้เป็นเจ้า เป็นวันที่พระเยซูคริสต์ฟื้นจากความตาย พระองค์ทรงเป็นประมุขแห่งคริสตจักร เราทั้งหลายเป็นประชากรของพระองค์ จึงควรมาเข้าเฝ้าพระองค์พร้อมเพรียงกันเพื่อถวายความจงรักภักดี ถวายคำสรรเสริญยกย่องความยิ่งใหญ่ของพระองค์ มาถวายคำโมทนาขอบพระคุณพระองค์ที่ทรงมีพระเมตตากรุณายิ่งใหญ่ต่อชีวิตของเรา

“เก่งสักเพียงใดก็ไม่สามารถเอาชนะความตายความบาป”

“ดูเถิด คนเหล่านี้เป็นชนชาติเดียว มีภาษาเดียว นี่เป็นเพียงเบื้องต้นของสิ่งที่เขาจะทำ และเขาตั้งใจจะทำอะไร ก็ทำได้ทั้งนั้น”(ปฐก.11:6)

“อย่าขาดการประชุมเหมือนอย่างบางคนที่ขาดอยู่นั้น”

“อย่าขาดการประชุมเหมือนอย่างบางคนที่ขาดอยู่นั้น แต่จงพูดหนุนใจกันให้มากยิ่งขึ้น เพราะท่านทั้งหลายก็รู้อยู่ว่าวันนั้นใกล้เข้ามาแล้ว”(ฮบ.10:25)