“สงกรานต์ วันครอบครัวและวันผู้สูงอายุ”

ในช่วงสงกรานต์ นอกจากจะเป็นวันขึ้นปีใหม่ของคนไทยแล้ว ยังเป็นวันครอบครัวและวันผู้สูงอายุด้วย เพราะสังคมไทยเห็นความสำคัญของครอบครัวและผู้สูงวัย จึงได้กำหนดวันเหล่านี้ขึ้น เพื่อให้ผู้คนได้ตระหนักถึงความสำคัญ

“การฝึกตนในทางพระเจ้า”

การฝึกตนในทางพระเจ้าสำหรับคริสตจักรในยุคแรกมีเรื่องของการถืออดอาหารอธิษฐานเป็นกิจปฏิบัติเป็นระยะๆอย่างสม่ำเสมอ เช่น 2วันต่อสัปดาห์ หรือ 2วันต่อเดือนเป็นต้น การถืออดอาหารอธิษฐานเป็นการฝึกจิตใจของตนให้จดจ่อกับการแสวงหาพระเจ้า เพื่อจะได้เข้าใกล้พระเจ้า ขณะเดียวกันก็เป็นการฝึกจิตใจที่จะเอาชนะความต้องการฝ่ายร่างกายคือความหิวอาหาร ไม่ตอบสนองแรงกระตุ้นของร่างกาย แรกๆอาจจะรู้สึกทรมานที่ต้องทนกับความหิว

“พัฒนาตัวเองสู่การเป็นเหมือนพระคริสต์”

มีบางคนเข้าใจว่า การฝึกตนในทางของพระเจ้าเป็นเรื่องของกฎระเบียบวินัยในชีวิต ที่เน้นเรื่องการสร้างวินัยให้เกิดขึ้น ซึ่งเป็นแนวทางที่สวนทางกับการดำเนินชีวิตในความรักและความเมตตา เมื่อพิจารณาชีวิตคริสเตียนจะเห็นว่าความสมดุลระหว่างความรักความเมตตา กับความเข้มงวดในการสร้างวินัยเป็นเรื่องที่สำคัญในการดำเนินชีวิตในทางของพระเจ้าในพระคัมภีร์เน้นความสำคัญเรื่องความเมตตา “- – เราประสงค์ความเมตตา ไม่ประสงค์เครื่องสัตวบูชา- – – “(มธ.12.7)

“ยึดความจริงด้วยใจรัก”

ปัจจุบันการรับรู้เรื่องราวต่างๆสามารถเกิดขึ้นได้อย่างรวดเร็วกว้างขวางผ่านทางสื่ออินเตอร์เน็ต แทบทุกคนมีมือถือที่เป็นสมาร์ทโฟนที่สามารถเข้าถึงแหล่งข้อมูลมากมายมหาศาลอย่างรวดเร็วและง่ายดาย ปรากฏการณ์ดังกล่าวมีทั้งส่วนที่เป็นประโยชน์ช่วยเสริมสร้างความรู้และความเข้าใจใหม่ๆ แต่ก็มีด้านที่เป็นโทษเช่นเดียวกันถ้าหากไปรับข้อมูลที่เป็นพิษต่อความคิดและจิตใจ บางคนก็ใช้เวลามากเกินไปกับการรับข้อมูลผ่านทางสื่อมือถือจนชีวิตขาดความสมดุล

“ดำรงอยู่เพื่อประกาศข่าวประเสริฐ”

คริสตจักรที่ก่อตั้งใหม่จะตระหนักถึงภารกิจที่สำคัญยิ่งของคริสตจักรอย่างชัดเจนคือการประกาศข่าวประเสริฐ การนำคนเข้าสู่พระกายของพระคริสต์โดยเป็นสมาชิกของคริสตจักร ความจดจ่อของผู้นำจะทุ่มเทในเรื่องการนำคนภายนอกมาสู่ความรอดในพระเยซูคริสต์ “ทั้งสิ้นนี้เกิดมาจากพระเจ้าผู้ทรงให้เราคืนดีกันกับพระองค์ทางพระเยซูคริสต์ และทรงโปรดประทานให้เรามีพันธกิจเรื่องการคืนดีกัน”(2คร.5:18)

“แทนที่ด้วยความจริงของพระคำพระเจ้า”

มนุษย์ที่พระเจ้าสร้างประกอบด้วย 3ส่วนหลักคือวิญญาณ จิตใจ และร่างกาย อ.เปาโลได้กล่าวไว้ใน 1ธส.5:23 “ขอให้องค์พระเจ้าแห่งสันติสุขทรงให้ท่านเป็นคนบริสุทธิ์หมดจด และทรงรักษาทั้งวิญญาณ จิตใจและร่างกายไว้ให้ปราศจากการติเตียน จนถึงวันที่พระเยซูคริสต์เจ้าของเราเสด็จมา”

“ฝึกตนในการใคร่ครวญภาวนาพระคำพระเจ้า”

ารฝึกตนในทางของพระเจ้ามีกิจกรรมหนึ่งที่สำคัญที่ต้องทำเสมอทุกวันคือการใคร่ครวญภาวนาพระคำของพระเจ้า ดังที่โยชูวาได้รับคำกำชับจากพระเจ้า “อย่าให้หนังสือธรรมบัญญัตินี้ห่างจากปากของเจ้า แต่จงตรึกตรองตามนั้นทั้งกลางวันและกลางคืน เพื่อเจ้าจะได้ระวังที่จะทำตามข้อความทุกประการที่เขียนไว้นั้น แล้วเจ้าจะมีความเจริญและประสบความสำเร็จ”(ยชว.1:8)

“การเลือกตั้ง”

อีกหนึ่งเดือนประเทศไทยจะมีการเลือกตั้งทั่วประเทศหลังจากได้ว่างเว้นมากว่า 7 ปีเพราะเกิดปัญหาความแตกแยกและความวุ่นวายทางการเมือง เกิดผลกระทบอย่างรุนแรงต่อความมั่นคงและเสถียรภาพของสังคมโดยรวม คริสเตียนไทยต้องถือเป็นหน้าที่ในการอธิษฐานวิงวอนต่อพระเจ้าเผื่อการเลือกตั้งในครั้งนี้

“วันแห่งความรัก”

ทุกวันที่ 14 ก.พ.เป็นวันวาเลนไทน์-วันแห่งความรัก หนุ่มสาวไทยมักจะเข้าใจว่าเป็นวันที่คนหนุ่มสาวจะแสดงความรักหรือบอกรักต่อกันและกัน และมักจะมอบดอกกุหลาบสีแดงเป็นของขวัญแทนความรักให้แก่คนรัก ในช่วงดังกล่าวดอกกุหลาบแดงจะแพงที่สุดคริสเตียนควรรู้ว่าเริ่มต้นของวันแห่งความรักไม่ใช่เรื่องความรักของหนุ่มสาว แต่เป็นเรื่องความรักของพระเจ้า

“ขอด้วยความเชื่อวางใจเหมือนลูกร้องขอพ่อที่รัก”

ความจริงคือเรามีพระเจ้าผู้ยิ่งใหญ่ ผู้ทรงมหิทฤทธิ์ไม่มีสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่เป็นไปไม่ได้สำหรับพระองค์เมื่อเราเชื่อวางใจในพระเยซูคริสต์เราได้รับการยอมรับเป็นลูกของพระเจ้าองค์นี้พระองค์ทรงรักและทรงห่วงใยเราทรงรักเราด้วยความรักมั่นคงการอธิษฐานทูลขอเป็นด้านหนึ่งของชีวิตแห่งการอธิษฐานให้เราทูลขอด้วยความเชื่อวางใจเหมือนลูกร้องขอพ่อที่รัก

“การฝึกตนในการอธิษฐาน”

การฝึกตนในทางพระเจ้าที่สำคัญอย่างหนึ่งคือการฝึกในเรื่องการอธิษฐาน การอธิษฐานเป็นช่องทางหลักในการที่คริสเตียนติดต่อกับพระเจ้า อ.เปาโลได้เปิดเผยว่ามีการอธิษฐานสองระบบที่ท่านปฏิบัติเป็นประจำในชีวิตส่วนตัวคือ การอธิษฐานด้วยความคิด และการอธิษฐานด้วยใจ(1คร.14:15)

“การฝึกตนในทางพระเจ้า”

การฝึกตนในทางพระเจ้าเป็นเรื่องที่คริสตจักรต้องการให้สมาชิกทุกคนได้มีส่วนในการปฏิบัติตลอดปีนี้ ปัจจุบันสังคมไทยมีความตื่นตัวมากขึ้นในเรื่องการฝึกทางกายเช่นการเลือกทานอาหารเพื่อสุขภาพ การพักผ่อนให้เพียงพอ และการออกกำลังกายที่เหมาะสมกับวัยอย่างสม่ำเสมอ ผลตอบแทนที่ได้รับคือสุขภาพพลานามัยที่แข็งแรงขึ้น ห่างไกลจากโรคภัย และมีอายุยาวนานขึ้น เป็นประโยชน์ที่ได้รับขณะมีชีวิตอยู่ในโลกนี้ แต่การฝึกตนในทางพระเจ้า…