พระเจ้ากับเงินทอง

สังคมทุกวันนี้เป็นสังคมวัตถุนิยม เงินจึงเป็นเหมือนพระเจ้าเพราะสามารถดลบันดาลให้มีวัตถุสิ่งของมากมายตามที่ใจต้องการ

ความสุขแท้ที่คนไทยยังรอคอย

ความสุขที่แท้จริงมาจากการที่มนุษย์ได้คืนดีกับพระเจ้าโดยทางความเชื่อในพระเยซูคริสต์ เป็นสันติสุขในพระเจ้าที่พระเยซูมอบให้กับผู้ที่เชื่อวางใจ

เกิดผลได้โดยพึ่งพระวิญญาณ

“แต่ท่านทั้งหลายจะได้รับพระราชทานฤทธิ์เดชเมื่อพระวิญญาณบริสุทธิ์จะเสด็จมาเหนือท่าน และท่านทั้งหลายจะเป็นพยานฝ่ายเรา—“(กจ.1:8)

การเผชิญความขัดแย้ง

ความขัดแย้งเกิดขึ้นได้เสมอในชีวิตประจำวัน เริ่มตั้งแต่ในครอบครัว ในที่ทำงาน ในโบสถ์ ในสนามกีฬา ในสถาบันการศึกษา

ต้านยุทธอุบายของพญามาร มีชีวิตที่เกิดผลในพระคริสต์

การมีชีวิตที่เกิดผลคือการดำเนินชีวิตที่สามารถต่อต้านยุทธอุบายของมารได้ เพราะถ้าพ่ายแพ้ต่ออุบายของมาร การเกิดผลก็จะหยุดลง

ชีวิตที่เกิดผลมาก

วัตถุประสงค์ของคริสตจักรใจสมานคือการสร้างสมาชิกให้เป็นสาวกของพระคริสต์ เครื่องหมายอย่างหนึ่งของเป็นสาวกคือการเกิดผลมาก

ฝนแห่งพระคุณจากพระเจ้า

“ด้วยว่าพื้นแผ่นดินแห่งใดที่ได้รับน้ำฝนอยู่เสมอ และเกิดมีพืชผักขึ้นให้ประโยชน์แก่คนทั้งหลาย ก็ได้รับพระพรจากพระเจ้า” (ฮบ.6:7)

ร่วมกันสร้างประวัติศาสตร์อีกครั้งหนึ่งของคริสตจักรใจสมาน

“ทุกคนจงให้ตามที่เขาได้คิดหมายไว้ในใจ มิใช่ให้ด้วยนึกเสียดาย มิใช่ให้ด้วยการฝืนใจ เพราะว่าพระเจ้าทรงรักคนนั้นที่ให้ด้วยใจยินดี”(2คร.9:7)