ความจริงแห่งข่าวประเสริฐ หมายสำคัญและการอัศจรรย์โดยพระวิญญาณ

เครื่องมือที่ทรงอานุภาพในการทำพันธกิจเพื่อขยายแผ่นดินของพระเจ้าคือความจริงแห่งข่าวประเสริฐและหมายสำคัญการอัศจรรย์โดยฤทธิ์เดชแห่งพระวิญญาณบริสุทธิ์

การอลุ่มอล่วยกับความบาป

ชนชาติอิสราเอลหยุดเกิดผลในความชอบธรรมของพระเจ้าเมื่อพวกเขาเลือกที่จะดำเนินชีวิตตามอย่างประเทศที่อยู่รอบข้าง

การกลับใจที่แท้จริง

เงื่อนไขหนึ่งที่สำคัญมากในการเป็นประชากรแห่งแผ่นดินพระเจ้าคือการกลับใจใหม่ ยอห์นผู้ให้บัพติสมาเน้นเรื่องนี้มาก

ความยำเกรงพระเจ้า

เพลงนมัสการที่คริสเตียนทั่วโลกชอบร้องยกย่องพระเจ้าคือเพลงพระเจ้ายิ่งใหญ่ เพลงนี้ทำให้เราระลึกถึงความยิ่งใหญ่ของพระเจ้า

อิทธิพลของแม่

คริสตจักรได้จัดงานวันแม่ขึ้นเพื่อหนุนใจคุณแม่ทุกคนให้มีกำลังใจในการเลี้ยงดูและอบรมสั่งสอนลูก แม่มีบทบาทที่สำคัญอย่างยิ่ง

ยืนอยูที่ช่องโหว่ของกำแพง

“และเราก็แสวงหาสักคนหนึ่งในพวกเขาซึ่งจะสร้างกำแพงและยืนอยู่ในช่องโหว่ต่อหน้าเราเพื่อแผ่นดินนั้น เพื่อเราจะมิได้ทำลายมันเสีย แต่ก็หาไม่ได้สักคนเดียว”(อสค.22:30)

เข้าสู่บั้นปลายของยุคสุดท้าย

เมื่อไม่กี่วันมานี้ศาลสูงสุดของสหรัฐอเมริกาได้ตัดสินว่าการแต่งงานระหว่างชายกับชายและหญิงกับหญิงเป็นสิ่งที่ถูกต้องตามกฎหมาย