ความเชื่อเกิดขึ้นได้เพราะการได้ยิน

เรารู้ว่าทางเดียวที่เป็นไปได้ในการรอดพ้นจากการพิพากษา และความพินาศในบึงไฟนรก คือการเชื่อวางใจในพระเยซูคริสต์ นี่เป็นทางเดียวเท่านั้นที่มนุษย์จะรอดได้อย่างแท้จริง

ครอบครัวและคริสตจักร

ครอบครัวและคริสตจักรเป็นสถาบันที่พระเจ้าได้ทรงสถาปนาขึ้นในโลกนี้ มีความเกี่ยวข้องกันอย่างมากในการเสริมสร้างมนุษย์ให้มีชีวิตที่ประสบความสำเร็จตามน้ำพระทัยของพระเจ้า แต่…

อย่าเป็นหนี้อะไรใคร

พ่อแม่ทุกคนต้องสอนลูกให้ตระหนักถึงอันตรายของนิสัยการก่อหนี้สิน นี่เป็นจุดอ่อนของคนไทย การรู้จักประหยัดและเป็นผู้อารักขาที่ดี

ดำเนินชีวิตตามพระวิญญาณ

หลักการสำคัญในการดำเนินชีวิตคริสเตียนที่เกิดผลคือการดำเนินชีวิตตามพระวิญญาณ ซึ่งหมายถึงการไม่ตอบสนองความต้องการของเนื้อหนัง

การประพฤติที่จะทำให้ได้เก็บเกี่ยวผลที่ดีในชีวิต

” เพราะว่าผู้ที่จะรักชีวิตและปรารถนาที่จะเห็นวันดี ก็ให้ผู้นั้นยั้งลิ้นของตนไม่พูดสิ่งชั่ว และห้ามปากไม่ให้พูดเป็นอุบายล่อลวงให้เขาละความชั่วและกระทำความดี ให้เขาใฝ่หาสันติสุขและมุ่งดำเนินไป” (1ปต.3:10-11)

สนใจในสิ่งซึ่งเป็นของพระวิญญาณ

“เพราะว่าคนทั้งหลายที่อยู่ฝ่ายเนื้อหนังก็ปักใจในสิ่งซึ่งของของเนื้อหนัง แต่คนทั้งหลายที่อยู่ฝ่ายพระวิญญาณก็สนใจในสิ่งซึ่งเป็นของพระวิญญาณ”

ประวัติศาสตร์ของคริสตจักรใจสมานที่จะถูกจารึกไว้ตลอดไป

ขณะนี้คริสตจักรใจสมานกำลังรณรงค์ในการระดมทุนเพื่อการก่อสร้างโบสถ์ใหม่ที่คริสตจักรใจสมานรามคำแหง โดยตั้งเป้าหมายที่จะ

นำคนมาถึงพระคริสต์

ชีวิตที่เกิดผลคือชีวิตที่นำคนมาถึงความรอดในพระคริสต์ มาถึงความชอบธรรมของพระเจ้าโดยทางความเชื่อในข่าวประเสริฐ