พระเมตตาของพระองค์และการช่วยกู้ที่อัศจรรย์

“เมื่อพระเจ้าทรงให้ศิโยนกลับสู่สภาพดี เราก็เป็นเหมือนคนที่ฝันไป ปากของเราได้หัวเราะเต็มที่ และลิ้นของเราได้เปล่งเสียงโห่ร้องอย่างชื่นบาน แล้วเขาได้พูดกันท่ามกลางประชาชาติว่า”พระเจ้าทรงกระทำการมโหฬารให้เขา”(สดด.126:1-2)

ถ้อยคำที่ถวายเกียรติแด่พระเจ้า

“เราทั้งหลายสรรเสริญองค์พระผู้เป็นเจ้าและพระบิดาด้วยลิ้นนั้นและด้วยลิ้นนั้นเราก็แช่งด่ามนุษย์ ผู้ซึ่งพระเจ้าทรงสร้างไว้ตามพระฉายาของพระองค์ คำสรรเสริญและคำแช่งด่าก็ออกมาจากปากอันเดียวกัน ดูก่อนพี่น้องของข้าพเจ้า ไม่ควรให้เป็นเช่นนั้น”(ยก.3:9-10)

“ท่านจงทิ้งตัวเก่าของท่าน”

“ท่านจงทิ้งตัวเก่าของท่าน ซึ่งคู่กับวิถีชีวิตเดิมนั้นเสีย อันจะเสื่อมเสียไปสู่ความตายตามตัณหาอันเป็นที่หลอกลวง และจงให้วิญญาณจิตของท่านเปลี่ยนใหม่ และให้ท่านสวมสภาพใหม่ ซึ่งทรงสร้างขึ้นใหม่ตามแบบอย่างของพระเจ้า ในความชอบธรรมและความบริสุทธิ์ที่แท้จริง”(อฟ.4:22-24)

เสรีภาพ กับการถวายเกียรติแด่พระเจ้า

คริสเตียนเมืองโครินธ์มีภูมิหลังมาจากชีวิตที่กินดื่มและหาความสำราญอย่างมีอิสระเสรีเต็มที่ เน้นเรื่องเสรีภาพที่จะทำอะไรก็ได้ตามใจปรารถนา เมื่อคำสอนของอ.เปาโลเน้นว่าพระคริสต์ได้ทำให้เราเป็นเสรีชนแล้ว…

วันเพนเทคอส

วันนี้ตรงกับวันสำคัญทางประวัติศาสตร์ของคริสตจักรคือวันเพนเทคอส เป็นวันที่พระวิญญาณบริสุทธิ์ได้เสด็จมาเจิมบรรดาสาวก 120 คน

การนมัสการที่ถูกต้อง

วันนี้สมาชิกส่วนใหญ่คงจะไปร่วมที่ค่ายคริสตจักรเพื่อรับพระพรฝ่ายวิญญาณร่วมกัน แต่พี่น้องที่ไม่ได้ไปค่ายก็ยังคงร่วมกันนมัสการพระเจ้าที่คริสตจักรตามปกติ