“การฝึกตนในการรับใช้”

การฝึกตนในทางพระเจ้าที่สำคัญคือการใช้ของประทานหรือความสามารถที่มีอยู่ในการรับใช้ผู้อื่น พระเยซูได้ประกาศวัตถุประสงค์ของพระองค์ในการดำเนินชีวิตในโลกนี้ “อย่างที่บุตรมนุษย์ไม่ได้มาเพื่อรับการปรนนิบัติ แต่ท่านมาเพื่อจะปรนนิบัติเขา–“(มธ.20:28) พระองค์ทรงเป็นแบบอย่างแก่พวกเราในการฝึกตนในทางของพระเจ้า อ.เปาโลได้หนุนใจทิโมธีเกี่ยวกับเรื่องของประทานที่มีอยู่ในตัวเขา “อันของประทานของพระเจ้าซึ่งมีอยู่ในท่าน โดยที่ข้าพเจ้าได้เอามือวางบนท่านนั้น ขอเตือนว่าท่านจงกระทำให้รุ่งเรืองขึ้น”(2ทธ.1:6)

“เผชิญความทุกข์ยากในการฝึกตน”

การฝึกตนในทางของพระเจ้าเป็นหัวข้อที่คริสตจักรเน้นในปีนี้ เรื่องการขอบพระคุณพระเจ้าเสมอในทุกกรณีตามพระธรรม 1ธส.5:18 เป็นการฝึกปฏิบัติที่สำคัญและมีประโยชน์อย่างมาก แต่ก็ไม่ใช่เรื่องง่ายที่จะทำได้ในหลายกรณีที่เหตุการณ์แวดล้อมสร้างปัญหาความกดดันและความกลัว คนที่จะขอบพระคุณพระเจ้าได้ต้องมีมุมมองและความเชื่อวางใจในความรักมั่นคงของพระเจ้าจริงๆ และต้องเชื่อว่าจะมีผลดีเกิดขึ้นตามมา “เรารู้ว่าพระเจ้าทรงช่วยคนที่รักพระองค์ให้เกิดผลอันดีในทุกสิ่งคือคนทั้งปวงที่พระองค์ทรงเรียกตามพระประสงค์ของพระองค์”(รม.28:8)

“ฝึกตนในการนมัสการ”

การนมัสการพระเจ้าที่ถูกต้องแท้จริงเป็นเรื่องของจิตวิญญาณเหมือนดังที่พระเยซูตรัสกับหญิงชาวสะมาเรีย “- – – เมื่อคนที่นมัสการอย่างแท้จริงจะนมัสการพระบิดาด้วยจิตวิญญาณและความจริงเพราะว่าพระบิดาทรงแสวงหาคนเช่นนั้นมานมัสกาพระองค์”(ยน.4:23)

“ขอพระองค์ประทานพระพรแก่กษัตริย์และผู้มีอำนาจในการปกครอง”

“เหตุฉะนั้นก่อนสิ่งอื่นใด ข้าพเจ้าขอร้องท่านทั้งหลายให้วิงวอนอธิษฐานทูลขอและขอบพระคุณเพื่อคนทั้งปวง เพื่อกษัตริย์ทั้งหลายและคนทั้งปวงที่มีตำแหน่งสูง—(1ทธ.2:1-2)

“คุณเป็นอย่างที่คุณกิน”

อาหารการกินมีอิทธิพลอย่างมากต่อสุขภาพร่างกายและน้ำหนักตัวของแต่ละคนจนมีคำกล่าวว่า “คุณเป็นอย่างที่คุณกิน”ในทำนองเดียวกันสุขภาพด้านจิตใจจะเป็นอย่างไรก็ขึ้นอยู่กับความคิดและอารมณ์ที่อยู่ในใจของแต่ละคน ถ้าคิดดีและมีอารมณ์ดี สุขภาพจิตก็จะดีตามเราไม่อาจจะปฏิเสธความจริงว่าสิ่งแวดล้อมของสังคมในปัจจุบันที่เต็มด้วยเรื่องราวต่างๆมากมายที่เป็นปัญหา

“วันอีสเตอร์ พระองค์เป็นขึ้นจากความตาย”

วันนี้เป็นวันระลึกถึงการฟื้นคืนพระชนม์ของพระเยซูคริสต์(วันอีสเตอร์)ซึ่งเป็นความจริงในประวัติศาสตร์ที่ยืนยันว่าพระเยซูคริสต์คือพระบุตรองค์เดียวของพระเจ้าที่เสด็จมาเพื่อสำแดงพระบิดาและมาไถ่บาปมนุษย์ด้วยการสละชีวิตสิ้นพระชนม์บนกางเขนเรื่องนี้ยังเป็นหลักความจริงที่สำคัญของข่าวประเสริฐที่ต้องประกาศออกไปทั่วโลกทุกคนที่เชื่อจะได้รับความรอด “คือถ้าท่านจะยอมรับด้วยปากของท่านว่าพระเยซูทรงเป็นองค์พระผู้เป็นเจ้าและเชื่อในใจว่าพระเจ้าทรงให้พระองค์เป็นขึ้นจากความตายท่านจะรอด”(รม.10:9)

“สงกรานต์ วันครอบครัวและวันผู้สูงอายุ”

ในช่วงสงกรานต์ นอกจากจะเป็นวันขึ้นปีใหม่ของคนไทยแล้ว ยังเป็นวันครอบครัวและวันผู้สูงอายุด้วย เพราะสังคมไทยเห็นความสำคัญของครอบครัวและผู้สูงวัย จึงได้กำหนดวันเหล่านี้ขึ้น เพื่อให้ผู้คนได้ตระหนักถึงความสำคัญ

“การฝึกตนในทางพระเจ้า”

การฝึกตนในทางพระเจ้าสำหรับคริสตจักรในยุคแรกมีเรื่องของการถืออดอาหารอธิษฐานเป็นกิจปฏิบัติเป็นระยะๆอย่างสม่ำเสมอ เช่น 2วันต่อสัปดาห์ หรือ 2วันต่อเดือนเป็นต้น การถืออดอาหารอธิษฐานเป็นการฝึกจิตใจของตนให้จดจ่อกับการแสวงหาพระเจ้า เพื่อจะได้เข้าใกล้พระเจ้า ขณะเดียวกันก็เป็นการฝึกจิตใจที่จะเอาชนะความต้องการฝ่ายร่างกายคือความหิวอาหาร ไม่ตอบสนองแรงกระตุ้นของร่างกาย แรกๆอาจจะรู้สึกทรมานที่ต้องทนกับความหิว

“พัฒนาตัวเองสู่การเป็นเหมือนพระคริสต์”

มีบางคนเข้าใจว่า การฝึกตนในทางของพระเจ้าเป็นเรื่องของกฎระเบียบวินัยในชีวิต ที่เน้นเรื่องการสร้างวินัยให้เกิดขึ้น ซึ่งเป็นแนวทางที่สวนทางกับการดำเนินชีวิตในความรักและความเมตตา เมื่อพิจารณาชีวิตคริสเตียนจะเห็นว่าความสมดุลระหว่างความรักความเมตตา กับความเข้มงวดในการสร้างวินัยเป็นเรื่องที่สำคัญในการดำเนินชีวิตในทางของพระเจ้าในพระคัมภีร์เน้นความสำคัญเรื่องความเมตตา “- – เราประสงค์ความเมตตา ไม่ประสงค์เครื่องสัตวบูชา- – – “(มธ.12.7)

“ยึดความจริงด้วยใจรัก”

ปัจจุบันการรับรู้เรื่องราวต่างๆสามารถเกิดขึ้นได้อย่างรวดเร็วกว้างขวางผ่านทางสื่ออินเตอร์เน็ต แทบทุกคนมีมือถือที่เป็นสมาร์ทโฟนที่สามารถเข้าถึงแหล่งข้อมูลมากมายมหาศาลอย่างรวดเร็วและง่ายดาย ปรากฏการณ์ดังกล่าวมีทั้งส่วนที่เป็นประโยชน์ช่วยเสริมสร้างความรู้และความเข้าใจใหม่ๆ แต่ก็มีด้านที่เป็นโทษเช่นเดียวกันถ้าหากไปรับข้อมูลที่เป็นพิษต่อความคิดและจิตใจ บางคนก็ใช้เวลามากเกินไปกับการรับข้อมูลผ่านทางสื่อมือถือจนชีวิตขาดความสมดุล

“ดำรงอยู่เพื่อประกาศข่าวประเสริฐ”

คริสตจักรที่ก่อตั้งใหม่จะตระหนักถึงภารกิจที่สำคัญยิ่งของคริสตจักรอย่างชัดเจนคือการประกาศข่าวประเสริฐ การนำคนเข้าสู่พระกายของพระคริสต์โดยเป็นสมาชิกของคริสตจักร ความจดจ่อของผู้นำจะทุ่มเทในเรื่องการนำคนภายนอกมาสู่ความรอดในพระเยซูคริสต์ “ทั้งสิ้นนี้เกิดมาจากพระเจ้าผู้ทรงให้เราคืนดีกันกับพระองค์ทางพระเยซูคริสต์ และทรงโปรดประทานให้เรามีพันธกิจเรื่องการคืนดีกัน”(2คร.5:18)

“แทนที่ด้วยความจริงของพระคำพระเจ้า”

มนุษย์ที่พระเจ้าสร้างประกอบด้วย 3ส่วนหลักคือวิญญาณ จิตใจ และร่างกาย อ.เปาโลได้กล่าวไว้ใน 1ธส.5:23 “ขอให้องค์พระเจ้าแห่งสันติสุขทรงให้ท่านเป็นคนบริสุทธิ์หมดจด และทรงรักษาทั้งวิญญาณ จิตใจและร่างกายไว้ให้ปราศจากการติเตียน จนถึงวันที่พระเยซูคริสต์เจ้าของเราเสด็จมา”