คณะธรรมกิจ
ศจ.มนูญศักดิ์ กมลมาตยากุล

ประธานคณะธรรมกิจ

ศจ.สรารมย์ นิลพิริยะกุล

เลขานุการ

ผป.จินดา มีจิตรไพศาล

เหรัญญิก

ผป.วิจิตร วงศ์เกียรติขจร

กรรมการ

ผป.วรรธนะ แสงธีระปิติกุล

กรรมการ

ผป.วินัย นิเวศน์รังสรรค์

กรรมการ

ผป.โสภณ ตั๊นพันธ์

กรรมการ

ผป.สมชัย ระวีพงศ์

กรรมการ

ผป.สกุล มงคลอดิสัย

กรรมการ

ศจ.เทอดศักดิ์ อัครสวาท

กรรมการ

ศจ.ดร.อนันต์ วิไลธนารักษ์

กรรมการ

มน.ธนาชัย นิติสโมสร

กรรมการ

มน.บุญชู สหัสวรรษ

กรรมการ

มน.อมรรัตน์ ขาวสะอาด

กรรมการ

มน.ไพโรจน์ เตธนานันท์

กรรมการ

ศจ.ทวีศักดิ์ แซ่เล้า

กรรมการ

มน.สุณี อิศราภรณ์ศรี

กรรมการ

คณะผู้ปกครอง
ผป.วิจิตร วงศ์เกียรติขจร

ผู้ปกครองคริสตจักรใจสมาน

ผป.วรรธนะ แสงธีระปิติกุล

ผู้ปกครองคริสตจักรใจสมาน

ผป.วินัย นิเวศน์รังสรรค์

ผู้ปกครองคริสตจักรใจสมาน

ผป.โสภณ ตั๊นพันธ์

ผู้ปกครองคริสตจักรใจสมาน

ผป.สกุล มงคลอดิสัย

ผู้ปกครองคริสตจักรใจสมาน

ผป.จินดา มีจิตรไพศาล

ผู้ปกครองคริสตจักรใจสมาน

ผป.สมชัย ระวีพงศ์

ผู้ปกครองคริสตจักรใจสมาน

บริหารกลาง
ศจ.มนูญศักดิ์ กมลมาตยากุล

ศิษยาภิบาลอาวุโส

ศจ.ทวีศักดิ์ แซ่เล้า

ฝ่ายพัฒนาผู้นำ

อศจ.ณัชวดี ปานกรด

ฝ่าย MASS MEDIA MINISTRY (MMM)