โรงเรียนนานาชาติ Bangkok Grace International School เปิดสอบชิงทุนการศึกษาอีกครั้ง 20 – 100% ตามคะแนนผลการสอบข้อเขียน
จดหมายรับสมัครสอบชิงทุน