สาส์นศบ.(27มค.19)
การฝึกตนในทางพระเจ้าเป็นเรื่องที่คริสตจักรต้องการให้สมาชิกทุกคนได้มีส่วนในการปฏิบัติตลอดปีนี้ ปัจจุบันสังคมไทยมีความตื่นตัวมากขึ้นในเรื่องการฝึกทางกายเช่นการเลือกทานอาหารเพื่อสุขภาพ การพักผ่อนให้เพียงพอ และการออกกำลังกายที่เหมาะสมกับวัยอย่างสม่ำเสมอ ผลตอบแทนที่ได้รับคือสุขภาพพลานามัยที่แข็งแรงขึ้น ห่างไกลจากโรคภัย และมีอายุยาวนานขึ้น เป็นประโยชน์ที่ได้รับขณะมีชีวิตอยู่ในโลกนี้ แต่การฝึกตนในทางพระเจ้ามีประโยชน์ต่อตนเองทั้งในขณะที่อยู่ในโลกนี้ และหลังจากที่ตายจากโลกนี้แล้ว จึงเห็นว่าการฝึกตนในทางพระเจ้าคุ้มค่าอย่างยิ่งในการลงมือทำ การฝึกในเรื่องใดๆก็ตามถ้าไม่มีความตั้งใจจริงและการจดจ่อทุ่มเทปฏิบัติอย่างต่อเนื่องยาวนาน ก็มักจะล้มเหลว ไม่ว่าจะเป็นการฝึกทางกายหรือการฝึกในทางพระเจ้า ความเกียจคร้าน การเอาแต่ใจตัวเอง การรักความสะดวกสบาย เป็นอุปสรรคต่อการฝึกตนเอง มีคุณสมบัติข้อหนึ่งที่พระเยซูได้กำหนดไว้สำหรับผู้ที่จะติดตามพระองค์ “ถ้าใครต้องการจะติดตามเรา ให้คนนั้นปฏิเสธตนเอง รับกางเขนของตนแบกและตามเรามา”(มธ.16:24) แสดงว่าคนที่ตามใจตัวเอง ไม่สามารถปฏิเสธจิตใจของตนเองได้ ก็ไม่อาจจะที่จะติดตามพระเยซูได้ การเอาชนะใจตนเองไม่ใช่เรื่องง่าย เรื่องหนึ่งที่ใช้ฝึกการเอาชนะใจตนเองคือการอดอาหารอธิษฐาน เมื่อความหิวเกิดขึ้น ใจก็เรียกร้องต้องการอาหาร แต่การยืนหยัดไม่ยอมตามใจปากท้องในการกิน เป็นก้าวหนึ่งของการฝึกตนให้รู้จักปฏิเสธความต้องการของจิตใจ นับได้ว่าการอดอาหารอธิษฐานเป็นส่วนหนึ่งของการฝึกตนในทางพระเจ้า