ปีนี้คริสตจักรได้กำหนดหัวข้อการเฉลิมฉลองงานวันคริสตมาสว่า”คริสตมาสแห่งความรัก” เพราะความรักของพระเจ้าได้ทำให้เกิดวันคริสตมาสขึ้น “เพราะว่าพระเจ้าทรงรักโลกจนได้ประทานพระบุตรองค์เดียวของพระองค์ เพื่อทุกคนที่วางใจในพระบุตรนั้นจะไม่พินาศ แต่มีชีวิตนิรันดร์”(ยน.3:16)

การฉลองวันคริสตมาสถ้ามีแต่ความสนุกสนานร่าเริง แต่ไม่ได้ตระหนักและซาบซึ้งถึงความรักที่อัศจรรย์ของพระเจ้า ก็ยังไม่เข้าถึงหัวใจที่แท้จริงของวันคริสตมาส นอกจากนี้วันคริสตมาสยังเป็นวาระที่เราต้องสำแดงความรักของพระเจ้าต่อคนที่ยังไม่รู้จักพระเจ้า ด้วยการทำดีต่อเขาและเป็นพยานให้เขารู้ความหมายที่แท้จริงของวันคริสตมาส บอกให้เขารู้ว่าพระเจ้าทรงรักและห่วงใยเขามากจนได้ส่งพระเยซูมาเป็นพระผู้ช่วยเขาให้พ้นจากความบาป

ยังมีคนไทยอีกมากมายที่ใช้ชีวิตในความว้าเหว่และความกลัว ไม่มีความหวัง ปราศจากที่พึ่งทางใจ เมื่อมีปัญหาไม่รู้จะหันไปพึ่งใคร บางคนเครียดจนเป็นโรคจิต คนไทยอีกมากมายต้องการความรักของพระเจ้า ต้องการความหวังและกำลังใจที่จะก้าวต่อไป ขอให้พี่น้องคริสเตียนทุกคนได้ฉวยโอกาสบอกคนที่ท่านรู้จัก ให้พวกเขาได้รู้ความหมายแห่งวันคริสตมาสซึ่งเป็นข่าวดีที่นำความรอดมาถึงทุกคนที่เชื่อวางใจในพระเยซูคริสต์ ผู้เป็นเจ้าของแท้จริงของวันคริสตมาส