สาส์นศบ.(2ธค.)
วันพ่อแห่งชาติกำลังจะมาถึงคือวันที่ 5 ธค.ของทุกปีช่วงเดียวกันนี้ก็มีการรณรงค์ต่อต้านการกระทำความรุนแรงต่อเด็กและสตรี ซึ่งเป็นสิ่งเลวร้ายที่เกิดขึ้นในครอบครัวไทยจำนวนมากและผู้ก่อความรุนแรงก็คือพ่อและบรรดาผู้ชายทั้งหลายและสาเหตุหนึ่งที่ทำให้เกิดความรุนแรงคือการเมาเหล้าและยาบ้า ผู้ชายไทยไม่น้อยมองว่าตัวเองแข็งแรงกว่าเด็กและสตรีจึงใช้กำลังทำร้ายโดยไม่ได้คิดว่าควรใช้กำลังที่มีอยู่เพื่อปกป้องเด็กและสตรี

การใช้กำลังและความรุนแรงในการแก้ปัญหาความขัดแย้งกำลังเพิ่มมากขึ้นในสังคมไทย ขอหนุนใจผู้ชายคริสเตียนทุกคนให้ตระหนักว่าสวรรค์กำหนดให้ ท่านเกิดเป็นผู้ชายก็เพื่อให้ท่านเป็นผู้นำของชุมชนที่เล็กที่สุดคือครอบครัวตามแบบแผนของพระเจ้าสามีเป็นศีรษะ(ผู้นำ)ของภรรยา (อฟ.5:23) และเมื่อมีลูกท่านก็สวมบทบาทเป็นพ่อ พระเจ้าได้ให้สิทธิอำนาจแก่ท่านในการครอบครองหรือปกครองทุกคนในบ้านของท่าน (1ทธ.3:5) ถ้าท่านปกครองบ้านเรือนได้ดีทุกคนที่อยู่ในครอบครัวก็อบอุ่น มั่นคงปลอดภัย มีสุขภาพจิตที่ดี

ท่านจะเป็นผู้นำครอบครัวที่ดีเมื่อท่านยอมจำนนต่อพระเยซูคริสต์และใช้หลักความจริงในพระคำพระเจ้าปฏิบัติต่อตนเองและคนในครอบครัวของท่าน ถ้าท่านขาดสติปัญญาจงทูลขอจากพระเจ้าพระองค์จะประทานให้ แต่ต้องขอด้วยความเชื่อ
(ยก.1 ;5-6) ถ้าท่านขาดกำลังภายในจิตใจจงพึ่งพาพระวิญญาณบริสุทธิ์ผู้ทรงสามารถเสริมกำลังท่านเสมอ (อฟ.3:16)สิ่งที่สำคัญที่คุณพ่อคริสเตียนจำนวนมากละเลยเพราะข้ออ้างว่าไม่มีเวลาคือการจัดนมัสการพระเจ้าขึ้นในครอบครัวโดยที่พ่อเป็นผู้นำดูเหมือนพ่อหลายคนได้สละความเป็นผู้นำฝ่ายจิตวิญญาณโดยให้แม่เป็นคนนำ ซึ่งผิดหลักการของพระคัมภีร์ พ่อถูกกำหนดให้เป็นผู้นำของครอบครัว ถ้าท่านต้องการให้พระเจ้าปกป้องและปกคลุมครอบครัวของท่านด้วยสันติสุขและความปลอดภัยจากสิ่งชั่วร้ายจงลุกขึ้นทำหน้าที่ผู้นำในครอบครัวตั้งแต่วันนี้เมื่อท่านทำหน้าที่ของท่าน พระเจ้าจะอวยพรครอบครัวของท่าน