การถวายเกียรติแด่พระเจ้าสามารถแสดงออกได้ในหลายรูปแบบ เรื่องหนึ่งที่จะทำเพื่อถวายเกียรติแด่พระเจ้าคือการมาร่วมนมัสการพระเจ้าอยย่างสม่ำเสมอในวันอาทิตย์ซึ่งเป็นวันขององค์พระผู้เป็นเจ้า เป็นวันที่พระเยซูคริสต์ฟื้นจากความตาย พระองค์ทรงเป็นประมุขแห่งคริสตจักร เราทั้งหลายเป็นประชากรของพระองค์ จึงควรมาเข้าเฝ้าพระองค์พร้อมเพรียงกันเพื่อถวายความจงรักภักดี ถวายคำสรรเสริญยกย่องความยิ่งใหญ่ของพระองค์ มาถวายคำโมทนาขอบพระคุณพระองค์ที่ทรงมีพระเมตตากรุณายิ่งใหญ่ต่อชีวิตของเรา เราทุกคนควรถือว่าเป็นวาระพิเศษและควรเตรียมตัวเตรียมใจให้พร้อมในการมาเข้าเฝ้าพระเจ้าร่วมกัน เราควรแต่งตัวให้สะอาดเรียบร้อย และควรมาให้ตรงเวลาตามที่คริสตจักรได้กำหนดไว้ ขอหนุนใจผู้นำคริสตจักรทุกคน ไม่ว่าท่านจะเป็นผู้นำในฝ่ายใดก็ตาม ขอให้ท่านถวายเกียรติแด่พระเจ้าด้วยการเป็นแบบอย่างในการเข้าร่วมนมัสการตรงเวลา

การให้เกียรติแด่พระเจ้าเป็นเงื่อนไขที่สำคัญในการที่พระเจ้าจะให้คนๆนั้น บางคนคิดว่าการมานมัสการพระเจ้าสม่ำเสมอและมาตรงเวลาไม่ใช่เรื่องสำคัญเพราะเป็นระเบียบที่กำหนดโดยมนุษย์ กำหนดโดยคริสตจักร มนุษย์มองภายนอก แต่พระเจ้ามองภายใน สำหรับผู้ที่มีเหตุจำเป็นทำให้ไม่อาจมานมัสการได้ตรงเวลา และไม่อาจมาได้สม่ำเสมอ ทั้งที่ใจอยากมา นั่นเป็นเรื่องที่พระเจ้าทรงเห็นใจ แต่มีบางคนไม่มีเหตุจำเป็นอะไร เพียงแต่ไม่ค่อยเห็นความสำคัญของการมานมัสการพระเจ้าสม่ำเสมอตรงเวลา ซึ่งเป็นการสะท้อนท่าทีในใจที่ไม่เห็นความสำคัญของการถวายเกียรติแด่พระเจ้าอย่างที่ควรจะเป็น
“บุตรย่อมให้เกียรติแก่บิดาของเขา คนใช้ก็ย่อมให้เกียรตินายของเขา แล้วถ้าเราเป็นพระบิดาเกียรติของเราอยู่ที่ไหน–“(มลค.1:6)