“อย่าขาดการประชุมเหมือนอย่างบางคนที่ขาดอยู่นั้น แต่จงพูดหนุนใจกันให้มากยิ่งขึ้น เพราะท่านทั้งหลายก็รู้อยู่ว่าวันนั้นใกล้เข้ามาแล้ว”(ฮบ.10:25)
วันนั้นที่กล่าวถึงคือวันพระเยซูครืสต์จะเสด็จกลับมาอีกครั้ง ปัจจุบันเราอยู่ในช่วงท้ายของยุคสุดท้ายแล้ว มีสัญญาณบอกเตือนว่าเวลาสุดท้ายของโลกใกล้มาถึงแล้ว ในยุคนี้อิทธิพลของการสื่อสารผ่านทางโซเชี่ยลมีเดี่ยได้เปลี่ยนรูปแบบการดำเนินชีวิตของคนในสังคม โดยเฉพาะคนรุ่นใหม่ที่มีการใช้สื่อมีเดี่ยอย่างต่อเนื่องทุกวัน จนกลายเป็นส่วนหนึ่งที่สำคัญของชีวิต เรื่องนี้ก็ส่งผลกระทบต่อคริสเตียนรุ่นใหม่ที่เปิดเฟซบุ๊คถ่ายทอดสดการนมัสการพระเจ้าของคริสตจักรต่างๆในเช้าวันอาทิตย์ พวกเขาร่วมนมัสการพระเจ้าผ่านทางเฟซบุ๊คโดยไม่ต้องแต่งตัวเดินทางไปที่โบสถ์ การถวายทรัพย์ก็ทำโดยการโอนเงินผ่านทางมือถือเข้าบัญชีคริสตจักร
พวกเขาถือว่าไม่ได้ขาดการประชุมนมัสการ เพียงแต่เปลี่ยนวิธีการร่วมนมัสการเท่านั้น เขาได้ร้องเพลง ได้นมัสการ ได้ฟังคำเทศนา ได้ถวายทรัพย์ ดูเหมือนจะครบทุกมิติของการนมัสการ แต่แท้จริงแล้วการร่วมนมัสการกับพี่น้องคริสเตียนหมายถึงต้องเดินทางมาร่วมนมัสการด้วยตัวเอง ได้พบปะพูดคุยและหนุนใจซึ่งกันและ
กัน มีปฏิสัมพันธ์ต่อกัน ซึ่งเป็นมิติที่สำคัญของการดำเนินชีวิตคริสเตียน การสร้างสาวกไม่อาจพัฒนาเพียงมันสมองที่รู้ความจริงแห่งพระคำเท่านั้น แต่ต้องฝึกการปฏิบัติตามพระคำด้วยเพื่อให้เกิดทักษะของการดำเนินชีวิตและการรับใช้ซึ่งกันและกันด้วยความรัก แม้แต่พระเยซูก็ยังต้องใช้เวลาคลุกคลีกับบรรดาสาวกเพื่อสร้างชีวิตของพวกเขา เราไม่อาจสร้างสาวกโดยผ่านทางเฟซบุ๊คได้